3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.1. สาขาวิชาการบัญชี
         3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายจาตุรนต์ บริจินดา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายวิชาญ จุดศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางอรนุช ชูพงศ์พันธุ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางบุษบา ครอบครอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางนิตยา หลวงจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางกัญญณัช โท๊ะนาบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายต่อศักดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสุปราณี เจียไพบูลย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางเสาวนีย์ บุญเฉลิม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวมณีรัตน์ เขื่อนมณี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางอ้อยใจ แดงอินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นางสาวอัจฉริยา วงศ์เปี้ย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นางวรรณา เทพฉิม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายวิชาญ จุดศรี    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายต่อศักดิ์ เสมอวงศ์ติ๊บ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสุปราณี เจียไพบูลย์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางเสาวนีย์ บุญเฉลิม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวบุหงา ตันเมืองใจ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางปารณีย์ บุญติ่ง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางพงศ์ปณต ธรรมกันทา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นางสาวศิริขวัญ กาไว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นางสาวศันศนีย์ มาเก่ง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นางสาวมณีรัตน์ เขื่อนมณี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายเดชทวี เกินหน้า
   นักศึกษา    2. นางสาวพรนภัส บุตรดา
   นักศึกษา    3. นางสาววรัญญา บัวเงิน
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวมณีรัตน์ เขื่อนมณี
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นางสาวพราวฟ้า อามอ
   นักศึกษา    2. นางสาวพรทิวา เพ็งพิทักษ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นางสาววนัสนันทร์ เป็นมูล
   นักศึกษา    2. นางสาวธนาพร ป่วนปั่น
   นักศึกษา    3. นางสาวณัฐนรี แสงยาอรุณ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวศันสนีย์ มานะเก่ง
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นางสาวภัทรวดี สายด้วง
   นักศึกษา    2. นางสาวณัฐกานต์ แก้วฟู
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจักรกฤษ คำเพลิง