2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
     2.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ
         2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายวิฑูรย์ จิรัคคกุล     0861934327
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิฑูรย์ จิรัคคกุล    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเฉลิมศักดิ์ สุวงศ์เครือ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายจำนง ทองคำดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสุขุม สุขใจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายนเรศ หม้อใจวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอานนท์ ใชยราช    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายกฤตมงคล สุยะเอ้ย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายเกียรติศักดิ์ อ่อนศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายณัฐผไท สุทธิเสริม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายณัฒิวุฒิ สุยะธิ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายประภัสสร์ ตาบุตรวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายพัฒน์พงษ์ ขยันดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายพิทยา ขวัญกิจศักดา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายวิฑูรย์ จิรัคคกุล    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายจำนง ทองคำดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสุขุม สุขใจ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายนเรศ หม้อใจวงศ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอานนท์ ใชยราช    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพิทยา ขวัญกิจศักดา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสมพงษ์ นันต๊ะภาพ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายวชิรากรณ์ ใจซื่อ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายณัฐผไท สุทธิเสริม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายวณิชโรจน์ สิงห์สุริยะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายพัฒน์พงษ์ ขยันดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายเฉลิมศักดิ์ สุวงศ์เครือ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝึกฝีมือ
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายปภัทรพงษ์ ปงกาวงค์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายนเรศ หม้อใจวงศ์
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายรัฐภูมิ สายวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายประภัสสร์ ตาบุตรวงศ์
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายนราวิชญ์ มอญแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเกียรติศักดิ์ อ่อนศรี
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นายกฤษฏา จิตรนาน
   ครูผู้ควบคุม    2. นายพัฒนพงษ์ ขยันดี
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายชยพล นะวะศรีมา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายภูมิ ไพทีระกุล