1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.9. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
         1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายมงคล หอมแก่นจันทร์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายหิรัญ เจตะภัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภานุวัฒน์ ลาสุทธิ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายวุฒิพงศ์ พิเลิศ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายณัฐวรรษ ปันฟอวง    กรรมการตัดสิน    วิทย่ลัยการอาชีพเถิน
              นายนครินทร์ ยมสาธาร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายมงคล หอมแก่นจันทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายจักรทรากรณ์ มณีวงศ์
   นักศึกษา    2. นายฌัฐดนัย สมหมึก
   ครูผู้ควบคุม    3. นายหิรัญ เจตะภัย
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายกวินท์ สลีวงศ์
   นักศึกษา    2. นายนนชกร อินทร์ผิว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐวรรษ ปันฟอง