1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.9. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
         1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายชวลิต แก้วบุญเรือง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายจักรธร เหมยลิน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชวนันท์ บุญญาปัทม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภานุพงษ์ เจตะภัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางอัญชิสา หล้าสมศรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายนิรันดร์ แก้วบุญรือง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอนันต์ วงศ์จันต๊ะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางสาวทรงอัปสร พรมพา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายชีวภัทร ยศบุตร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายนิรุจน์ พุทธวงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายชวลิต แก้วบุญเรือง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวศิรินภา ประจวบเขตต์
   นักศึกษา    2. นายณัฐพัชร์ หมื่นสวัสดิกูร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชวลิต แก้วบุญเรือง
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายคณาธิป เทพปินตา
   นักศึกษา    2. นายกฤษณพงศ์ บุตรเมือง
   นักศึกษา    3. นายบัญชาชัย เปี้ยรินทร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายนครินทร์ ยมสาธาร
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นายพีรณัฐ ปันงาม
   นักศึกษา    2. นายสิวายุ วงค์สิงห์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชีวภัทร์ ยศบุตร
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นางสาวอรพิมล คำภิระแปง
   นักศึกษา    2. นายอนุพงษ์ น้อยมูล
   นักศึกษา    3. นายพุฒิพงษ์ เผือกตา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอนันต์ วงศ์จันต๊ะ