1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.8. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
         1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายไกรทอง วงษา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวิเชียร ละเอียด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอารีย์ รัตนธีรวิเชียร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสุรพงษ์ โสภา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณรงค์ บัวระกต    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอภิชาติ เมาเลอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธนันทร อภัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพัชรพงษ์ เรือนสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวุฒินันท์ ศรีจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชุติเดช พรมแก้วงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายทศพล ยะติน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวสันต์ ภูทองกอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางศิริบงกช แสงแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นางสาวรุจิรา คำลือ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายยุทธนา ชัยวงค์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายปการต์ สะเกอัศวกุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายสุรพงษ์ โสภา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวิเชียร ละเอียด    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายยุทธนา ชัยวงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณรงค์ บัวระกต    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายไกรทอง วงษา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอภิชาติ เมาเลอ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธนันทร อภัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพัชรพงษ์ เรือนสุข    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวุฒินันท์ ศรีจันทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชุติเดช พรมแก้วงาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายทศพล ยะติน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายปการต์ สะเกอัศวกุล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางศิริบงกช แสงแก้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายอารีย์ รัตนธีรวิเชียร    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวสันต์ ภูทองกอ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะงานตรวจสอบ ปวส.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายธีร โชติตันติมงคล
   นักศึกษา    2. นายกสิกร คำสวัสดิ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวุฒินันท์ ศรีจันทร์
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายพิทักษ์ ฮวบนวม
   นักศึกษา    2. นายอนุวัฒน์ คำภาอึ่ง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวรุจิรา คำลือ