1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.8. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
         1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายไกรทอง วงษา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวิเชียร ละเอียด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอารีย์ รัตนธีรวิเชียร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสุรพงษ์ โสภา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณรงค์ บัวระกต    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอภิชาติ เมาเลอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธนันทร อภัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพัชรพงษ์ เรือนสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวุฒินันท์ ศรีจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชุติเดช พรมแก้วงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายทศพล ยะติน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวสันต์ ภูทองกอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางศิริบงกช แสงแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นางสาวรุจิรา คำลือ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายยุทธนา ชัยวงค์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายปการต์ สะเกอัศวกุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายยุทธนา ชัยวงค์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวิเชียร ละเอียด    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอารีย์ รัตนธีรวิเชียร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสุรพงษ์ โสภา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายไกรทอง วงษา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธนันทร อภัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพัชรพงษ์ เรือนสุข    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวุฒินันท์ ศรีจันทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชุติเดช พรมแก้วงาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายทศพล ยะติน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวสันต์ ภูทองกอ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายปการต์ สะเกอัศวกุล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวรุจิรา คำลือ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายณรงค์ บัวระกต    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอภิชาติ เมาเลอ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ปวส.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายธนภัทร กลำพบุตร
   นักศึกษา    2. นายกฤษฎา ใจดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอภิชาติ เมาเลอ
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายวันชนะ วงศ์แปง
   นักศึกษา    2. นายภานุวัฒน์ มูลปะละ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางศิริบงกช แสงแก้ว
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายกฤษฎา ใจทอง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอัมรินทร์ มูลเจริญ