1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.7. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
         1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายไกรทอง วงษา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวิเชียร ละเอียด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอารีย์ รัตนธีรวิเชียร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสุรพงษ์ โสภา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายยุทธนา ชัยวงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณรงค์ บัวระกต    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอภิชาติ เมาเลอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธนันทร อภัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพัชรพงษ์ เรือนสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายปการต์ สะเกอัศวกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวุฒินันท์ ศรีจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชุติเดช พรมแก้วงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายทศพล ยะติน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายนพดล โนจิตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายธวัช ปวนน้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายลิขิต ขันโท    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายอัมรินทร์ มูลเจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาวรุจิรา คำลือ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นางศิริบงกช แสงแก้ว    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายวสันต์ ภูทองกอ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายอารีย์ รัตนธีรวิเชียร    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวิเชียร ละเอียด    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายยุทธนา ชัยวงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณรงค์ บัวระกต    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายไกรทอง วงษา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอภิชาติ เมาเลอ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธนันทร อภัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายปการต์ สะเกอัศวกุล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวุฒินันท์ ศรีจันทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชุติเดช พรมแก้วงาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายทศพล ยะติน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวสันต์ ภูทองกอ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายนพดล โนจิตร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นางศิริบงกช แสงแก้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายสุรพงษ์ โสภา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพัชรพงษ์ เรือนสุข    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะงานตรวจสอบ ปวช.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายพัสกร ตันหราพันธ์
   นักศึกษา    2. นางสาวณพมาศ ขันนาแล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธนันทร อภัย
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายจารุเดช สุริยา
   นักศึกษา    2. นายธนพล พรมลอย
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวรุจิรา คำลือ