1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.7. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
         1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายไกรทอง วงษา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวิเชียร ละเอียด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอารีย์ รัตนธีรวิเชียร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสุรพงษ์ โสภา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายยุทธนา ชัยวงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณรงค์ บัวระกต    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอภิชาติ เมาเลอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธนันทร อภัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพัชรพงษ์ เรือนสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายปการต์ สะเกอัศวกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวุฒินันท์ ศรีจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชุติเดช พรมแก้วงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายทศพล ยะติน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายนพดล โนจิตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายธวัช ปวนน้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายลิขิต ขันโท    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายอัมรินทร์ มูลเจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาวรุจิรา คำลือ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นางศิริบงกช แสงแก้ว    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายวสันต์ ภูทองกอ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายณรงค์ บัวระกต    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายไกรทอง วงษา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอารีย์ รัตนธีรวิเชียร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสุรพงษ์ โสภา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายยุทธนา ชัยวงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอภิชาติ เมาเลอ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธนันทร อภัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพัชรพงษ์ เรือนสุข    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายปการต์ สะเกอัศวกุล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวุฒินันท์ ศรีจันทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายทศพล ยะติน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวสันต์ ภูทองกอ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวรุจิรา คำลือ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายพัฒน์พงษ์ ขยันดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายวิเชียร ละเอียด    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชุติเดช พรมแก้วงาม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ทักษะการเชื่อม SMAW>AW ปวช.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายภูวดล ใจยา
   นักศึกษา    2. นายอชิรวิทย์ เทพวาที
   ครูผู้ควบคุม    3. นายทศพล ยะติน
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายณัฐชานนท์ พิมพ์สอ
   นักศึกษา    2. นายณัฐพล บุญมาเทพ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางศิริบงกช แสงแก้ว
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายพงศกร ผดุงเวียง
   นักศึกษา    2. นายภรันยู วังก๋าใจ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอัมรินทร์ มูลเจริญ
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นายธีรภัทร สวยสด
   นักศึกษา    2. นางสาวสุพรรณิกา บุญเรือง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพัฒนพงษ์ ขยันดี