1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาววีณาภร ขุนทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธีรพงษ์ เครือวิเสน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสิทา จุมปาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเอกรินทร์ ทองอนุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณัฐวุฒิ อินสุ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              ว่าที่ ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอัครวัฒน์ ใบกว้าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภาคภูมิ จำปีเรือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพิสิษฐ์ แก้วก้อ    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายภาพพจน์ ปัญญากุลารักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชัยวัฒน์ หลวงคำฝั้น    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายจักรี น้อยบุตรแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายติณณภพ ต๊ะวิชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวุฒิชัย ถาน้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายศราวุฒิ วิฬุละหิต    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายจิณณวัตร ดาวหมู่    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายวันเฉลิม ธิชาญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณัฐวัฒน์ เมืองมาหล้า    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวัชรพล ต๊ะวงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวอรทัย ใจน่าน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายกิตติภูมิ หาญแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสหรัฐ ถาวรรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายภาคภูมิ จำปีเรือง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายมานะศักดิ์ ชัยวงศ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายจิรายุส ข่วงกิจ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายศุภเชษฐ์ งามใจตรง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายปณิธาน ส่างสวัสดิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายณัฐวุฒิ แห่วตระกูลปัญญา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายพีรพัฒน์ ศรีดาเดช    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายณัฒิวุฒิ สุยะธิ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายจิณณวัตร ดาวหมู่    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายติณณภพ ต๊ะวิชัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายปวริศร์ ปวนตา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจิณณวัตร ดาวหมู่
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายบุรินทร์ ธรรมใจ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายปณิธาน ส่างสวัสดิ์
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายธีรภัทร ปินตา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจิรายุส ข่วงกิจ
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายฐนกร สลีวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายธัชชัย มาละเงิน