1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาววีณาภร ขุนทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธีรพงษ์ เครือวิเสน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสิทา จุมปาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเอกรินทร์ ทองอนุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณัฐวุฒิ อินสุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              ว่าที่ ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอัครวัฒน์ ใบกว้าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภาคภูมิ จำปีเรือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสหรัฐ ถาวรรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพิสิษฐ์ แก้วก้อ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภาพพจน์ ปัญญากุลารักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชัยวัฒน์ หลวงคำฝั้น    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายจักรี น้อยบุตรแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายติณณภพ ต๊ะวิชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวุฒิชัย ถาน้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายจิณณวัตร ดาวหมู่    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายศราวุฒิ วิฬุละหิต    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวันเฉลิม ธิชาญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณัฐวัฒน์ เมืองมาหล้า    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวัชรพล ต๊ะวงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวอรทัย ใจน่าน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายกิตติภูมิ หาญแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายอัครวัฒน์ ใบกว้าง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชุติพนธ์ สวิง    กรรมการตัดสิน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
              นายพิสิษฐ์ แก้วก้อ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              ติณณภพ ต๊ะวิชัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวเขมิกา ก้านสัญชัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายจิรายุส ข่วงกิจ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายถิรายุ มณีวรรณ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายกิตติศักดิ์ ใจคำลือ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายณัฒิวุฒิ สุยะธิ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายสรศักดิ์ ฉันทะวงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายชัยวัฒน์ หลวงคำฝั้น    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวันเฉลิม ธิชาญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายสิทธิชัย แสนอินต๊ะ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวันเฉลิม ธิชาญ
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายวิศวะ มินทระ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายกิตติศักดิ์ ใจคำลือ
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายธีระรัฐ สุดใจ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจิรายุส ข่วงกิจ
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายธนกร เมืองแดง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายณัฐวุฒิ แห่วตระกูลปัญญา