1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาววีณาภร ขุนทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธีรพงษ์ เครือวิเสน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสิทา จุมปาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณัฐวัฒน์ เมืองมาหล้า    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              ว่าที่ ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสหรัฐ ถาวรรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายกิตติภูมิ หาญแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายสิทา จุมปาลี    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวิทยา บุญสารวัง    กรรมการตัดสิน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
              นายวุฒิชัย ถาน้อย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวพลอยชมพู หันชะนะชัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายกิตติศักดิ์ ใจคำลือ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายสหรัฐ ถาวรรัตน์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวอรทัย ใจน่าน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายฉัตรมาศ ฦาชา
   นักศึกษา    2. นายเกียรติศักดิ์ เเจะรัมย์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวุฒิชัย ถาน้อย