1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาววีณาภร ขุนทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธีรพงษ์ เครือวิเสน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสิทา จุมปาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายกิตติภูมิ หาญแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเอกรินทร์ ทองอนุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณัฐวุฒิ อินสุ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              ว่าที่ ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอัครวัฒน์ ใบกว้าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภาคภูมิ จำปีเรือง    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายสหรัฐ ถาวรรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพิสิษฐ์ แก้วก้อ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภาพพจน์ ปัญญากุลารักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายชัยวัฒน์ หลวงคำฝั้น    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายจักรี น้อยบุตรแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายติณณภพ ต๊ะวิชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวุฒิชัย ถาน้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายจิณณวัตร ดาวหมู่    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายศราวุฒิ วิฬุละหิต    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวันเฉลิม ธิชาญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณัฐวัฒน์ เมืองมาหล้า    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวัชรพล ต๊ะวงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวอรทัย ใจน่าน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายเอกรินทร์ ทองอนุ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชุติพนธ์ สวิง    กรรมการตัดสิน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
              นายธีรพงษ์ เครือวิเสน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธนลักษณ์ แก้วยศ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายถิรายุ มณีวรรณ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายรัชชานนท์ สิงห์พันธ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายณัฒิวุฒิ สุยะธิ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายปณิธาน ส่างสวัสดิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายสรศักดิ์ ฉันทะวงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายภาพพจน์ ปัญญากุลารักษ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายจักรี น้อยบุตรแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายภาณุพงษ์ คุณชมภู
   ครูผู้ควบคุม    2. นายภาพพจน์ ปัญญากุลารักษ์
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายธนนท์ชัย จันทร์ทิพย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายณัฒิวุฒิ สุยะธิ
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายจีรพัฒน์ สมนึก
   ครูผู้ควบคุม    2. นายถิรายุ มณีวรรณ
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายกฤติธี เครือคำอ้าย
   ครูผู้ควบคุม    2. นายชีวิน วัฒนชัยพล