1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาววีณาภร ขุนทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธีรพงษ์ เครือวิเสน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายณัฐวุฒิ อินสุ    ประธานกรรมการตัดสิน   
              นายวิทยา บุญสารวัง    กรรมการตัดสิน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
              นายสิทา จุมปาลี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายกิตติภูมิ หาญแก้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉัตรอินตา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายศุภเชษฐ์ งามใจตรง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายบุญทวี ตินศรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายณัฐวุฒิ แห่วตระกูลปัญญา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายชีวิน วัฒนชัยพล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายวณิชโรจน์ สิงห์สุริยะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายกิตติศักดิ์ ใจคำลือ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              ว่าที่ ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณัฐวัฒน์ เมืองมาหล้า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายภานุพงศ์ เกิดผล
   นักศึกษา    2. นายอิศรา หมูคำ
   นักศึกษา    3. นายธุวานันท์ นันติ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณัฐวัฒน์ เมืองมาหล้า
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายอภิชน ชัยเดช
   นักศึกษา    2. นายอภิชิต สมุทธวงค์
   นักศึกษา    3. นายนัฐวุฒิ เก่งกาจ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายประภัสสร์ ตาบุตรวงศ์
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายนัฐพงษ์ โพธา
   นักศึกษา    2. นายพัสกร อุทาหรณ์
   นักศึกษา    3. นายธัญพิสิษฐ์ เมืองจันทบุรี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศุภเชษฐ์ งามใจตรง
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายรัชพล ฮ่อธิวงศ์
   นักศึกษา    2. นายรัฐศาสตร์ นาเฮียง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพีรพัฒน์ ศรีดาเดช