1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.4. สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
         1.4.1. ทักษะเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ประเภท ทีม ระดับ ปวส.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพศิน ผ่องศรี    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายกฤตมงคล สุยะเอ้ย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายเฉลิมฤทธิ์ กล้าทำ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายพศิน ผ่องศรี    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายกฤตมงคล สุยะเอ้ย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายเฉลิมฤทธิ์ กล้าทำ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายธนกร อินภูทร
   นักศึกษา    2. นายชำนาญ แซ่ย้า
   นักศึกษา    3. นายศรัณย์ มณีจินตนา
   นักศึกษา    4. นายชุติภัทร มาทา
   นักศึกษา    5. นายเกศฎา ธรรมสอน
   นักศึกษา    6. นายประสิทธิ์ เเซ่ย่าง
   นักศึกษา    7. นายสมหวัง กวินวนาลัย
   นักศึกษา    8. นายสมพงษ์ ดีอินทร์
   นักศึกษา    9. นายชูวิทย์ เเซ่ย่าง
   นักศึกษา    10. นางสาวณัฐณิชา เข็มทอง
   นักศึกษา    11. นางสาวกิตญาดา เเก้วบุญเรือง
   นักศึกษา    12. นายประดิษฐ์ วงค์บุตร
   นักศึกษา    13. นายจรูญ จันทร์ทา
   นักศึกษา    14. นายกมลวัฒน์ ชาญชล
   ครูผู้ควบคุม    15. นายเฉลิมฤทธิ์ กล้าทำ
   ครูผู้ควบคุม    16. นายสุทธิพงศ์ ป่งแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    17. นายกฤตมงคล สุยะเอ้ย