1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายทม ชุมภูแก้ว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสมศักดิ์ แข็งแรง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายไกรสร ขจรคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายสะอาด สุรินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายสุพงษ์ ใจปา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายชาตรี หล้าสมศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
         กรรมการตัดสิน
              นายวันชัย สัตบุตร    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายนพดล ทิวาคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเจษฎา คำเรือง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายทวิช สวนโต    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายศิริยศ สละ
   นักศึกษา    2. นายอดิศวร กันทะวงค์
   นักศึกษา    3. นายธีรพัฒน์ เครือใจวัง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายนพดล ทิวาคำ