1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายทม ชุมภูแก้ว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายไกรสร ขจรคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายสะอาด สุรินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายสุพงษ์ ใจปา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายชาตรี หล้าสมศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายสมศักดิ์ แข็งแรง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายทม ชุมภูแก้ว    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอธิกร เทพนามวงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              ว่าที่ ร.ต. ศักรินทร์ ดีเบอะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายรัตนพงษ์ แผ่นคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายภาณุพงษ์ ดึงวะทอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายไกรศร ขจรคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายพชรพล ตนเตชะ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายรพีภัทร วงค์แสน
   นักศึกษา    2. นายอภิรักษ์ บุญยืน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพชรพล ตนเตชะ
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายดรัณทร์ภพ สายวงค์ใย
   นักศึกษา    2. นายธีรวิทย์ วงศ์แผ่น
   นักศึกษา    3. นายปฏิหารย์ จันสุกปุก
   ครูผู้ควบคุม    4. นายรัตนพงษ์ แผ่นคำ