1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายทม ชุมภูแก้ว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสมศักดิ์ แข็งแรง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายไกรสร ขจรคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายสะอาด สุรินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายสุพงษ์ ใจปา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายชาตรี หล้าสมศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
         กรรมการตัดสิน
              นายยรรยง แสนใจยา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              ว่าที่ ร.ต. ประกาศิต มาละยะมาลี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายจีระพงษ์ สลีแดง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายสอาด สุรินทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายชาตรี หล้าสมศรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายอภิชาติ ชาติยาภา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายณัฐวุฒิ วิธี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายรัชชานนท์ วงศ์เกียรติขจร
   นักศึกษา    2. นายศราวุฒิ ตานุกูล
   นักศึกษา    3. นายณัฐกิตติ์ บุญสมปาน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณัฐวุฒิ วิธี
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายธนกร เตชะเต่ย
   นักศึกษา    2. นายชณานนท์ น้อยเปียง
   นักศึกษา    3. นายขวัญชัย หอมกระฐิน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอภิชาติ ชาติยาภา
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นายธนดล คนสุข
   นักศึกษา    2. นายปัณณธร ตั้งทวีเกียรติ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายนายชาตรี หล้าสมศรี