1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.18. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
         1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายอนวัตร มูลกัน     0871732177
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายภาโนตม์ สุวงษ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              ว่าที่ ร.ต. หญิง คฑามาศขำสว่าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอนุวัตร มูลกัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายทินภัทร โปธา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายฉัตรชัย สนสำฤทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายเมธิชัย อโนต๊ะ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายภาโนตม์ สุวงษ์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              ว่าที่ ร.ต. หญิง คฑามาศขำสว่าง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอนุวัตร มูลกัน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายทินภัทร โปธา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเมธิชัย อโนต๊ะ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   7 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    งานระดับไป-กลับ
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายสุวิจักขณ์ ทินวัง
   นักศึกษา    2. นายอัครเดช อินต๊ะพันธ์
   นักศึกษา    3. นายธเนศ ศรีโชค
   นักศึกษา    4. นายดุลยทรรศน์ สมนึก
   ครูผู้ควบคุม    5. นายอนุวัตร มูลกัน