1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายอรรธญา ไชยดวงดี     0882890122
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจักรพันธ์ แปงสุข    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสุนทร เหมือนแท้    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายประวิทย์ ชูวงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวขนิษฐา ขัดแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวัฒวุฒิ แสงเมือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              ว่าที่ ร.ต. กิตติ วะราหล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณรงค์ฤทธิ์ ขันวาตา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสิริวรรณ ชัยน่าน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพงศกร มีอาหาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอรรธญา ไชยดวงดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพิรัชชัย สูงปานเขา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอนุวัตร มูลกัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธนภัทร แสงคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวเนตรนภา มหารัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเมธิชัย อโนต๊ะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภานุวัฒน์ พื้นอินต๊ะสี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวเฌอรินพร ปาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวอนิดา ยอดเมธา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายทินภัทร โปธา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายกฤษณะ อินธิมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              ว่าที่ ร.ต. หญิง คฑามาศขำสว่าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภูสิสสร กัลปสันติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายนราธิป เพ็งสว่าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายฉัตรชัย สนสำฤทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายณัฐวุฒิ แห่งตระกูลปัญญา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายภาโนตม์ สุวงษ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายจักรพันธ์ แปงสุข    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอรรธญา ไชยดวงดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพิรัชชัย สูงปานเขา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายฉัตรชัย สนสำฤทธิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายวัฒวุฒิ แสงเมือง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายพีรภัทร และไธสงค์
   นักศึกษา    2. นายภานุพันธ์ เมืองมา
   นักศึกษา    3. นายจักรกฤษณ์ จันทร์ตา
   นักศึกษา    4. นางสาวจุฬาลักษณ์ เขื่อนขวา
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวอานิดา ยอดเมธา
   ครูผู้ควบคุม    6. นายพงศกร มีอาหาร