1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.2. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจักรพันธ์ แปงสุข    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสุนทร เหมือนแท้    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายประวิทย์ ชูวง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวขนิษฐา ขัดแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวัฒวุฒิ แสงเมือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              ว่าที่ ร.ต. กิตติ วะราหล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณรงค์ฤทธิ์ ขันวาตา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสิริวรรณ ชัยน่าน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพงศกร มีอาหาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอรรธญา ไชยดวงดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพิรัชชัย สูงปานเขา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอนุวัตร มูลกัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธนภัทร แสงคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวเนตรนภา มหารัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเมธิชัย อโนต๊ะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภานุวัฒน์ พื้นอินต๊ะสี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวเฌอรินพร ปาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวอนิดา ยอดเมธา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายทินภัทร โปธา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายกฤษณะ อินธิมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              ว่าที่ ร.ต. หญิง คฑามาศขำสว่าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภูสิสสร กัลปสันติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายนราธิป เพ็งสว่าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายฉัตรชัย สนสำฤทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายณัฐวุฒิ แห่งตระกูลปัญญา    เลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายภาโนตม์ สุวงษ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              นายสุนทร เหมือนแท้    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเมธิชัย อโนต๊ะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายกฤษณะ อินธิมา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณัฐวุฒิ แห่งตระกูลปัญญา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายฉัตรชัย สนสำฤทธิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายนราธิป เพ็งสว่าง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายพงศกร มีอาหาร    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายขวัญชัย แซ่ฟุ้ง
   นักศึกษา    2. นายสรยุทธ สอนกลาง
   นักศึกษา    3. นายรชตะ สุวรรณจักร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกฤษณะ อินธิมา
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นายปิยบุตร จันทร์ยอด
   นักศึกษา    2. นายหัสธชัย ปัญญาดี
   นักศึกษา    3. นายกัมพล แต้มมาก
   ครูผู้ควบคุม    4. นายภูสิสสร กัลปสันติ
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายปรัชญา ตาวงศ์
   นักศึกษา    2. นางสาวนันท์นภัส ตะนะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายยนตร์รัตน์ ธาราวรสัตย์