1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจักรพันธ์ แปงสุข    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภาโนตม์ สุวงษ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสุนทร เหมือนแท้    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายประวิทย์ ชูวงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพงศกร มีอาหาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวขนิษฐา ขัดแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวัฒวุฒิ แสงเมือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              ว่าที่ ร.ต. กิตติ วะราหล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณรงค์ฤทธิ์ ขันวาตา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสิริวรรณ ชัยน่าน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพงศกร มีอาหาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอรรธญา ไชยดวงดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพิรัชชัย สูงปานเขา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอนุวัตร มูลกัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธนภัทร แสงคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวเนตรนภา มหารัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเมธิชัย อโนต๊ะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภานุวัฒน์ พื้นอินต๊ะสี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวเฌอรินพร ปาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวอานิดา ยอดเมธา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายทินภัทร โปธา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายกฤษณะ อินธิมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              ว่าที่ ร.ต.หญิง คฑามาศ ขำสว่าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภูสิสสร กัลปสันติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายนราธิป เพ็งสว่าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายฉัตรชัย สนสำฤทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายณัฐวุฒิ แห่งตระกูลปัญญา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
         กรรมการตัดสิน
              ว่าที่ร้อยตรี กิตติ วะราหล    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวขนิษฐา ขัดแก้ว    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธนภัทร แสงคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภูสิสสร กัลปสันติ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายฉัตรชัย สนสำฤทธิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางสิริวรรณ ชัยน่าน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวเฌอรินพร ปาลี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายเจริญศักดิ์ ธิยะ
   นักศึกษา    2. นายณฐนนท ปัญญาโน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธนภัทร แสงคำ
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นางสาวปาณิสรา วงศ์ษา
   นักศึกษา    2. นายวีรภัทร เวียนวัน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายภูสิสสร กัลปสันติ
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายธมิตร กาใจคำ
   นักศึกษา    2. นายเจตพล ลีชัยมูล
   นักศึกษา    3. นายเป็นหนึ่ง คุ้มครอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายฉัตรชัย สนสำฤทธิ์