1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.14. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.14.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 1.14.2 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายอุดม ชัยวันดี    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายสถาพร ศรีใจวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายวิทวัส เปี้ยปลูก    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวสุพิชชา กันทะพันธุ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวณัฐวรรณ ขวัญทองยิ้ม    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายทวีโชค มงคลวิสุทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม    ประธานกรรมการตัดสิน   
              นายอุดม ชัยวันดี    กรรมการตัดสิน   
              นายสถาพร ศรีใจวงศ์    กรรมการตัดสิน   
              นายทวีโชค มงคลวิสุทธิ์    กรรมการตัดสิน   
              นางสาวณัฐวรรณ ขวัญทองยิ้ม    กรรมการตัดสิน   
              นางสาวสุพิชชา กันทะพันธุ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน   
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายประกายวิทย์ เครือศรี
   นักศึกษา    2. นายรัชชานนท์ ธนาคุณ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิทวัส เปี้ยปลูก