1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.14. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะเมคคาทรอนิกส์ (ปวช.)
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอุดม ชัยวันดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวิทวัส เปี้ยปลูก    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสถาพร ศรีใจวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายทวีโชค มงคลวิสุทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวณัฐวรรณ ขวัญทองยิ้ม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวสุพิชชา กันทะพันธุ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม    ประธานกรรมการตัดสิน   
              นายอุดม ชัยวันดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสถาพร ศรีใจวงศ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายทวีโชค มงคลวิสุทธิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวิทวัส เปี้ยปลูก    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวสุพิชชา กันทะพันธุ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวมธุนิดา มโนสุวรรณ
   นักศึกษา    2. นายญาณากร ยะกาวิน
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวณัฐวรรณ ขวัญทองยิ้ม