1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายมนต์รัก มาลา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอดุลย์ สายประสิทธิโชค    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายปริญ ชามาตย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              ว่าที่ร.ต.อรรถพร ไพทีระกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายเอนก อ่อนหวาน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายกมล วังหมื่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายกฤชชัย จันทรดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอับดุลเลาะ หะยีวามิง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายวชิรังกูร สร้อยเสนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายวิชชาญ ไชยะมี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางลักษณา สัตบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายสมาน เขื่อนควบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายพรศิลป์ คำวินิจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวอุปมาพร ขาวอ่อน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายณัฐพงศ์ คำมาบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอิทธิพัทธ์ อุทัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายวัฒนพงษ์ ขันคำหมุด    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายมนต์รัก มาลา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายศดิศักดิ์ วังแง่    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-