1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายมนต์รัก มาลา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอดุลย์ สายประสิทธิโชค    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายกมล วังหมื่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายกฤชชัย จันทรดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอับดุลเลาะ หะยีวามิง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายวชิรังกูร สร้อยเสนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายปริญ ชามาตย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายวิชชาญ ไชยะมี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              ว่าที่ร.ต.อรรถพร ไพทีระกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางลักษณา สัตบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายพรศิลป์ คำวินิจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวอุปมาพร ขาวอ่อน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายเอนก อ่อนหวาน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายณัฐพงศ์ คำมาบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายศดิศักดิ์ วังแง่    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายวัฒนพงษ์ ขันคำหมุด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายพงศธร เกียรติ์ศรีสวัสดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายกำธร คำมุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายธนากร แก้วบุญเรือง    เลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายวัฒนพงษ์ ขันคำหมุด    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายมนต์รัก มาลา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายธนากร แสนใหม่    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายอิทธิกร มูลชัย
   นักศึกษา    2. นายอมฤต กล้าณรงค์
   นักศึกษา    3. นายอัครวินท์ แก้วบังวัน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอภินันท์ สุยะลังกา
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นางสาวกมลพรรณ วงศ์บุญตัน
   นักศึกษา    2. นางสาวอรอุมา เมินมุง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวีรวุฒิ ขันรัตน์