1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายมนต์รัก มาลา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอดุลย์ สายประสิทธิโชค    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายกมล วังหมื่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายกฤชชัย จันทรดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอับดุลเลาะ หะยีวามิง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายวชิรังกูร สร้อยเสนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายปริญ ชามาตย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              ว่าที่ร.ต.อรรถพร ไพทีระกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายสมาน เขื่อนควบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายพรศิลป์ คำวินิจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวอุปมาพร ขาวอ่อน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายเอนก อ่อนหวาน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอิทธิพัทธ์ อุทัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายศดิศักดิ์ วังแง่    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายธนากร แสนใหม่    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายพงศธร เกียรติ์ศรีสวัสดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายวัฒนพงษ์ ขันคำหมุด    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายมนต์รัก มาลา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสมาน เขื่อนควบ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายกิตติณัฐ์ ฟูอินต๊ะ
   นักศึกษา    2. นายจารุภัทร บุญเรือง
   นักศึกษา    3. นายจารุวัฒน์ แก้วใจ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเอนก อ่อนหวาน
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายณัฐธี ชุ่มธิ
   นักศึกษา    2. นายกฤษณรัตน์ ฝั้นถาวร
   นักศึกษา    3. นายณัฐวุฒิ กาญจนรินทร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธนากร แก้วบุญเรือง
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นายมนัสนันท์ แรงจริง
   นักศึกษา    2. นายพัทธดนย์ ธรรมละเอียด
   นักศึกษา    3. นายปรเชนทร์ เป็นลาภ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสมชาย ใจเย็น