1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.11. สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
              นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอดุลย์ ชูบาล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวประทุมรัตน์ ประทุมแก้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายฉัตริน พันธ์บุญเกิด    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายศราวุธ วงค์คำลือ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายอรรณพ สลีแดง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายไพฑูรย์ วิจารณ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายเกรียงศักดิ์ เปียงกา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
              นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายชวลิต โตทุ่งตอน
   นักศึกษา    2. นายธนภัทร พงษ์ภมร
   นักศึกษา    3. นายณัฐนันท์ สาใจ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายพีรพัฒน์ อินเตชะ
   นักศึกษา    2. นายปภพ อินทร์สวาท
   นักศึกษา    3. นายนัฐกิจ รักธัญกิจ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายไพฑูรย์ วิจารณ์
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายอธิพัฒน์ ประเขียว
   นักศึกษา    2. นายรณกร พรหมภักดี
   นักศึกษา    3. นายเอกพัฒน์ กาวีละ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอรรณพ สลีแดง