1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.10. สาขาวิชาไฟฟ้า
         1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
              นายอนุสรณ์ วงค์ปินจันทร์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวประทุมรัตน์ ประทุมแก้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวณัฐภรณ์ อินต๊ะเครือ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสุทธิพงศ์ ป่งแก้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายนันทวัฒน์ เกษรดอกไม้    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางสาวทรงอัปสร พรมพา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายอนุสรณ์ วงค์ปินจันทร์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายธรรมรัตน์ อุตตะมะ
   นักศึกษา    2. นายชนิตกานต์ สุวรรณจักร์
   นักศึกษา    3. นายปรัชญา วัฒนกิจไกรศรี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายปภพ อินทร์สวาท
   นักศึกษา    2. นายวุฒินันท์ ทองขำ
   นักศึกษา    3. นายธีรภัทร พุมพันธ์ม่วง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอัครพนธ์ อินต๊ะพันธ์
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายวรพล หลวงใหญ่
   นักศึกษา    2. นายณัฐกิตติ์ เจ้ยไธสง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายนันทวัฒน์ เกษรดอกไม้