1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายทม ชุมภูแก้ว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสมศักดิ์ แข็งแรง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายไกรสร ขจรคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายสะอาด สุรินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายสุพงษ์ ใจปา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายชาตรี หล้าสมศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
         กรรมการตัดสิน
              นายภูวนาท สุวรรณัง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพชรพล ตนเตชะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายณัฐวุฒิ วิธี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเกื้อกูล คุณชมภู    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายพชรพล ตนเตชะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายยุทธภพ ปิงวงศ์ษา
   นักศึกษา    2. นายนรากร โปติ๊บ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายภูวนาท สุวรรณัง