1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายทม ชุมภูแก้ว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายไกรสร ขจรคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายสะอาด สุรินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายสุพงษ์ ใจปา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายชาตรี หล้าสมศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสมศักดิ์ แข็งแรง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายผดุงศักดิ์ ดวงฟู    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายนพดล ทิวาคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายประจักษ์ สมนึก    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายภานุวัฒน์ จองตามา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายพรเทพ ขัดใหม่    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายสุพงษ์ ใจปา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายเจษฎา คำเรือง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายทัชชกร สมศักดิ์
   นักศึกษา    2. นายธนวัฒน์ สมวงค์
   นักศึกษา    3. นายเดชาธร ขวัญงาม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเจษฎา คำเรือง
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นายศิรินทร์ ตันชะ
   นักศึกษา    2. นายภิเษกศักดิ์ จงสุขวิบูลย์
   นักศึกษา    3. นายขจรเขตต์ หมายมั่น
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพรเทพ ขัดใหม่
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายรัชตะ นาคพลั้ง
   นักศึกษา    2. นายณัฐวุฒิ ตุ่นหนิ้ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายภานุวัฒน์ จองตามา