1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายทม ชุมภูแก้ว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายไกรสร ขจรคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นายสะอาด สุรินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายสุพงษ์ ใจปา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายชาตรี หล้าสมศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายสมศักดิ์ แข็งแรง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายเชิดศักดิ์ ใจยาบุตร    ประธานกรรมการตัดสิน   
              นายภาณุ สุธรรมแจ่ม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสินอมร แก้วเหลี่ยม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายศิริโย ยาดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายยุทธพงศ์ อาจกล้า    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายณัฐเดช โนรินทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
              นายพรเทพ ขัดใหม่    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
              นายณัฐพล แจ่มจันทร์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายณัฐดนัย เขื่อนแก้ว
   นักศึกษา    2. นายจักราวุธ อินนั่งแท่น
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐพล แจ่มจันทร์
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายรัฐพล ใบเงิน
   นักศึกษา    2. นายอดิศร บุญจบ
   นักศึกษา    3. นายอนุพงษ์ อุดสาย
   ครูผู้ควบคุม    4. นายยุทธพงศ์ อาจกล้า
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นายฐิติวัชร ตุ่นภิชัย
   นักศึกษา    2. นายกิตติศักดิ์ รักวงศ์
   นักศึกษา    3. นายบวรพจน์ วงค์ตะวัน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพรเทพ ขัดใหม่
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นายธนภัทร แก้วนรสิงห์
   นักศึกษา    2. นายบุณยกร หุยากรณ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายศิริโย ยาดี