1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 22 คน

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 18 คน

วิทยาลัยการอาชีพไชยา
เข้าร่วม 13 คน

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
เข้าร่วม 13 คน

1.3 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 4 คน

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 7 คน

1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 6 คน

1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 3 คน

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 3 คน

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 11 คน

1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 7 คน

1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 4 คน

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 4 คน

1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 15 คน

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 10 คน

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 21 คน

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 9 คน

1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 4 คน

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 4 คน

1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
เข้าร่วม 9 คน

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 10 คน

3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 14 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 15 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 17 คน

3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 2 คน

3.3 สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 15 คน

3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 27 คน

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 14 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 13 คน

3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 10 คน

4. ประเภทวิชาคหกรรม 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 4 คน

4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 6 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 5 คน

4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 9 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 3 คน

5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 8 คน

6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 12 คน

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 8 คน

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
9. ประเภททักษะพื้นฐาน 28 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 10 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 16 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 16 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 18 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 6 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 12 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 23 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 18 คน

วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย
เข้าร่วม 2 คน

วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย
เข้าร่วม 4 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วม 4 คน

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
เข้าร่วม 24 คน

10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
10.1 ทักษะขับขี่ปลอดภัย
15. ทักษะสาธิต 0 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน
--หมดรายการ--