1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
เข้าร่วม 20 คน

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
เข้าร่วม 4 คน

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
เข้าร่วม 10 คน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
เข้าร่วม 12 คน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
เข้าร่วม 9 คน

1.3 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
เข้าร่วม 12 คน

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
เข้าร่วม 18 คน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
เข้าร่วม 10 คน

1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
เข้าร่วม 4 คน

1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
เข้าร่วม 7 คน

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
เข้าร่วม 3 คน

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
เข้าร่วม 15 คน

1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
เข้าร่วม 19 คน

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
เข้าร่วม 8 คน

1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
เข้าร่วม 8 คน

1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
เข้าร่วม 16 คน

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
เข้าร่วม 20 คน

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
เข้าร่วม 5 คน

1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
เข้าร่วม 14 คน

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
เข้าร่วม 4 คน

1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
เข้าร่วม 15 คน

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
เข้าร่วม 12 คน

3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 14 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
3.3 สาขาวิชาการตลาด
3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
เข้าร่วม 73 คน

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เข้าร่วม 79 คน

4. ประเภทวิชาคหกรรม 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 9 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
เข้าร่วม 8 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
เข้าร่วม 13 คน

5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
เข้าร่วม 6 คน

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เข้าร่วม 10 คน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เข้าร่วม 8 คน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เข้าร่วม 20 คน

6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เข้าร่วม 12 คน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
เข้าร่วม 8 คน

7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
เข้าร่วม 16 คน

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
เข้าร่วม 12 คน

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
9. ประเภททักษะพื้นฐาน 28 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เข้าร่วม 12 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เข้าร่วม 28 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เข้าร่วม 42 คน

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เข้าร่วม 18 คน

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
เข้าร่วม 63 คน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เข้าร่วม 22 คน

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
เข้าร่วม 105 คน

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
เข้าร่วม 96 คน

10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15. ทักษะสาธิต 0 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน
--หมดรายการ--