ระดับภาค
ภาคกลาง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 2603 คน
ครูผู้ควบคุม 1132 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 2165 คน
กรรมการตัดสิน 834 คน
กรรมการอำนวยการ 692 คน
ประชุมองค์การ 239 คน
ผู้บริหาร 132 คน
76 วิทยาลัย
รวม 7665 คน มีผู้เข้าร่วม 3735 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 3983 คน
ครูผู้ควบคุม 1635 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 2477 คน
กรรมการตัดสิน 931 คน
กรรมการอำนวยการ 1559 คน
ประชุมองค์การ 543 คน
ผู้บริหาร 396 คน
127 วิทยาลัย
รวม 11128 คน มีผู้เข้าร่วม 5618 คน

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 2360 คน
ครูผู้ควบคุม 1009 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 1593 คน
กรรมการตัดสิน 703 คน
กรรมการอำนวยการ 16 คน
ประชุมองค์การ 311 คน
ผู้บริหาร 3 คน
93 วิทยาลัย
รวม 5992 คน มีผู้เข้าร่วม 3369 คน

ภาคเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 3063 คน
ครูผู้ควบคุม 1314 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 1823 คน
กรรมการตัดสิน 670 คน
กรรมการอำนวยการ 782 คน
ประชุมองค์การ 352 คน
ผู้บริหาร 139 คน
88 วิทยาลัย
รวม 8004 คน มีผู้เข้าร่วม 4377 คน

ภาคใต้
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 2395 คน
ครูผู้ควบคุม 1005 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 1511 คน
กรรมการตัดสิน 640 คน
กรรมการอำนวยการ 1708 คน
ประชุมองค์การ 395 คน
ผู้บริหาร 392 คน
78 วิทยาลัย
รวม 7654 คน มีผู้เข้าร่วม 3400 คน