พิมพ์ใบประกาศ สามารถหาข้อมูลของปี 2565 ได้เท่านั้น
(กำลังปรับปรุงให้สามารถหาปีอื่นได้)

ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหาใบประกาศ เช่น รหัสประชาชน หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล เท่านั้น


พบข้อมูลที่ค้นหา = รายการ
ขื่อ-สกุล รหัสประชาชน เลขที่ประกาศ ทักษะที่ ขิ่อทักษะ ty_id ปี level ภาค