1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภท ทีม
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายโชติพงศ์ สังข์น้อย     0809913112
              นายจิระศักดิ์ จินดาวงศ์     0986704640
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกชกร บุษราภรณ์    ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย สุนประสพ    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธนิต แท่นปาน    ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสำลี จินดาพล    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายฐิติปกรณ์ ภคุโล    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายรณฤทธิ์ ปาลภักดี    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายคำรณ ด้วงทับ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวนัทมน โก้สกุล    ครู วิทยาลัยเทคนิคถลาง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายรวิวัฒน์ คำหวาน    ครู วิทยาลัยเทคนิคถลาง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวจุรีพร เมฆา    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคถลาง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวอมรรัตน์ สุขขะ    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคถลาง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวชุติมา แซ่อิ๋ว    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคถลาง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางกันต์กนิษฐ์ เรืองรัตน์    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคถลาง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายโชติพงศ์ สังข์น้อย    ครู วิทยาลัยเทคนิคถลาง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นายจิระศักดิ์ จินดาวงศ์    ครู วิทยาลัยเทคนิคถลาง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นายวิชัย ละมัย    เจ้าหน้าที่ Sales Engineering บริษัท อีซูซุ หาดใหญ่ จำกัด    ประธานกรรมการตัดสิน
              นายสมศักดิ์ อินราช    เจ้าหน้าที่สนับสนุนผู้จัดการศูนย์บริการ บริษัท อีซูซุ หาดใหญ่ จำกัด    กรรมการตัดสิน
              นายธีรพล มากชุมนุม    เจ้าหน้าที่สนับสนุนผู้จัดการศูนย์บริการ บริษัท อีซูซุ หาดใหญ่ จำกัด    กรรมการตัดสิน
              นายอำนวย ชูเกียรติ    ครูฝึกศูนย์บริการ บริษัท อีซูซุ หาดใหญ่ จำกัด    กรรมการตัดสิน
              นายธีระศักดิ์ ปิ่นทะศิริ    Super Mechanic บริษัท อีซูซุ หาดใหญ่ จำกัด    กรรมการตัดสิน
              นายวีระศักดิ์ สังข์ทอง    พนักงานช่างบริการ บริษัท อีซูซุ หาดใหญ่ จำกัด    กรรมการตัดสิน
              นายชาตรี หลวงบำรุง    เจ้าหน้าที่สนับสนุนผู้จัดการศูนย์บริการ บริษัท อีซูซุ หาดใหญ่ จำกัด    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   5 ธันวาคม 2566
   13:00น. - 13:30น.    รายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขันฯ / ครูผู้ควบคุม / คณะกรรมการฯ
   13:30น. - 14:00น.    ทีมแข่งขันประชุมรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดการสอบภาคทฤษฎี จากคณะกรรมการตัดสิน
   14:00น. - 15:30น.    สอบภาคทฤษฎี ทักษะงานยานยนต์ดีเซล
   15:30น. - 16:30น.    ทีมแข่งขันประชุมรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ จากคณะกรรมการตัดสิน
   6 ธันวาคม 2566
   08:00น. - 08:30น.    รายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขันฯ / ครูผู้ควบคุม / คณะกรรมการฯ
   08:30น. - 16:30น.    แข่งขันภาคปฏิบัติ ทักษะงานยานยนต์ดีเซล
   16:30น. - 17:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน ทักษะงานยานยนต์ดีเซล
   17:00น. - 17:30น.    พิธีปิดการแข่งขัน ทักษะงานยานยนต์ดีเซล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
   นักศึกษา    1. นายภูวดล การถึง
   นักศึกษา    2. นายธนกฤต เอ่งฉ้วน
   นักศึกษา    3. นายอลงกรณ์ บุญญาธิการ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณัฐพล คงดี
   2. อศจ.ชุมพร    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
   นักศึกษา    1. นายวัฒนา ยอดพยุทธิ์
   นักศึกษา    2. นายวรวิทย์ ปานเพชร
   นักศึกษา    3. นายประภัสร์ พัฒนนิธิพนธ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวาทยุทธ์ เอียดมิ่ง
   3. อศจ.ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง
   นักศึกษา    1. นายธนาวุฒิ มงคุณ
   นักศึกษา    2. นายอรรถทวี วุ่นคง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธิติพงษ์ หน้องมา
   4. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
   นักศึกษา    1. นายอรรถพล ศรีเปารยะ
   นักศึกษา    2. นายนฤเบศ ชัยสุวรรณ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวุฒิศักดิ์ รักษายศ
   5. อศจ.นราธิวาส    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
   นักศึกษา    1. นายชวลิต ศรีลาง
   นักศึกษา    2. นายสมพร ดีวิจิตร
   นักศึกษา    3. นายโยธิน คงคุณ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายซอมะ เด็งระเม็ง
   6. อศจ.ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
   นักศึกษา    1. นายณฐพล อิกะศิริ
   นักศึกษา    2. นายมะสากี ทิ้งจะนะ
   นักศึกษา    3. นายกิสมี ดอเลาะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอธิชา แสงอร่าม
   7. อศจ.พังงา    วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
   นักศึกษา    1. นายพีระวิชญ์ กาญจนกุล
   นักศึกษา    2. นายสัตยา เทพพิทักษ์
   นักศึกษา    3. นายสิทธิชัย อุ่นใจ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอธิคม แป้นน้อย
   8. อศจ.พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
   นักศึกษา    1. นายชัยวัฒน์ จันสุกสี
   นักศึกษา    2. นายภาณุวิชญ์ รักเกิด
   ครูผู้ควบคุม    3. นายรณฤทธิ์ ปาลภักดี
   9. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นายกริชสฎา แซ่จิ้ว
   นักศึกษา    2. นายโชคดี ดำนาดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุจินดา จันทร์ใส
   10. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยเทคนิคยะลา
   นักศึกษา    1. นายมูฮัมหมัด ดาราแม
   นักศึกษา    2. นายมูฮัมมะซาฟีอี โซะสะมะ
   นักศึกษา    3. นายอัมรัน ดอเลาะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายบุรฮัน กาบุ๊
   11. อศจ.ระนอง    วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
   นักศึกษา    1. นายดนุสรณ์ อู่อรุณ
   นักศึกษา    2. นายวุฒิชัย ใสสุชล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายปภังกร จินดาทวีโชค
   12. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
   นักศึกษา    1. นายคำแหง แซ่เหลี่ยม
   นักศึกษา    2. นายอโรดมภ์ อนุไพร
   นักศึกษา    3. นายเรืองวิทย์ แก้วชุม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกนกศักดิ์ มณี
   13. อศจ.สตูล    วิทยาลัยการอาชีพละงู
   นักศึกษา    1. นายทนงศักดิ์ ชูสงดำ
   นักศึกษา    2. นายฐิติวัชร จันทรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวุฒิชัย พรหมพินิจ
   14. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพไชยา
   นักศึกษา    1. นายวรภัณฑ์ เรืองพลับ
   นักศึกษา    2. นายภานุพงศ์ แก้วอำดี
   นักศึกษา    3. นายธนวัฒน์ ร่มเย็น
   ครูผู้ควบคุม    4. นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี