3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.1. สาขาวิชาการบัญชี
         3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติการการแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวจีรา แกล้วกล้า     0813263920
              นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย     0842455590
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณรงค์ แก้วสิงห์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายฐิติปกรณ์ ภคุโล    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางจันจิรา ปานดำ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวมณีรัตน์ สุคนธ์    ครู วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางศรีสุดา วงษ์งาม    ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางพัชรา รัตนวิจิตร    ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวจุฑามาศ ใจอ่อน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวอำภาพร สมันพืช    ครู วิทยาลัยเทคนิคพังงา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวโสรยา ตาแก๊ะ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวคัทลียา เย็นใจ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวจันทร์ทิพย์ สังเจียม    ครู วิทยาลัยเทคนิคระนอง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสโลชา กันตังกุล    ครู วิทยาลัยการอาชีพเบตง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวศิริรัตน์ สงย้อย    ครู วิทยาลัยเทคนืคป่าพะยอม    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางจิตรวรรณ แก้วสิงห์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นางสาวจุไรรัตน์ ทองเที่ยง    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นายจิรัฏฐ์ มามะ    ครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี    ประธานกรรมการตัดสิน
              นางสาวธรวิรินทร์ พวงสอน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง    รองประธานกรรมการตัดสิน
              นางดวงใจ ขำดำ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการตัดสิน
              นางวณี ฤทธิผล    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการตัดสิน
              นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ์    ข้าราชการบำนาญ    กรรมการตัดสิน
              นางสาวจีรา แกล้วกล้า    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ห้อง 1231 ชั้น 3 อาคารปาริชาติ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   5 ธันวาคม 2566
   14:00น. - 17:00น.    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการผู้ควบคุม
   6 ธันวาคม 2566
   07:30น. - 08:30น.    ลงทะเบียน/ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง/ตรวจเครื่องและโปรแกรม
   08:30น. - 08:50น.    ส่งมอบข้อสอบ
   09:00น. - 12:00น.    แข่งขัน
   09:00น. - 12:00น.    คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินเฉลยข้อสอบและกำหนดประเด็นการให้คะแนน
   13:00น. - 18:00น.    คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินตรวจข้อสอบ
   7 ธันวาคม 2566
   08:00น. - 10:00น.    คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินตรวจข้อสอบ สรุปผลและตัดสินการแข่งขัน
   10:00น. - 11:00น.    พิธีปิดการแข่งขัน มอบโล่และเกียรติบัตร
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
   นักศึกษา    1. นางสาวดวงฤทัย เครื่องไทยสงค์
   นักศึกษา    2. นางสาวศศิกานต์ สังวาลย์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววิไล ใหมพูล
   2. อศจ.ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
   นักศึกษา    1. นางสาวเสาวลักษณ์ สูตรประจันทร์
   นักศึกษา    2. นายปวร แสงรักษาวงค์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจีรา แกล้วกล้า
   3. อศจ.ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
   นักศึกษา    1. นางสาวสุกัญญา รักกิจ
   นักศึกษา    2. นางสาววิชุดา เส้งใหม
   นักศึกษา    3. นางสาวอรัญญา สุขเสน
   ครูผู้ควบคุม    4. นางกัญยารัตน์ อั้นเต้ง
   4. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
   นักศึกษา    1. นางสาวอัจฉรา ครอบแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาววันวิสา อังกนะตระกูล
   ครูผู้ควบคุม    3. นางกันต์กมล ช่างวาด
   5. อศจ.ปัตตานี    วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
   นักศึกษา    1. นางสาววันโซเฟีย ขาเรง
   นักศึกษา    2. นางสาวนูรซันเดีย ดอเลาะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจิรัฏฐิ์ มามะ
   6. อศจ.พังงา    วิทยาลัยเทคนิคพังงา
   นักศึกษา    1. นางสาวพชราภรณ์ โพธิ์แจ้
   นักศึกษา    2. นางสาวมะลิวรรณ หมอยา
   นักศึกษา    3. นางสาวลลิตภัทร เชาวลิต
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวอำภาพร สมันพืช
   7. อศจ.พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฎธยาน์ ช่างเรือง
   นักศึกษา    2. นางสาวนัฐติยา เรืองจันทร์
   นักศึกษา    3. นายอานนท์ ชูแป้น
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวอรอุมา รัตนสิริ
   8. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นางสาวรัศมิมาน นวลศรี
   นักศึกษา    2. นายสุทธิภัทร ต๊ะผัด
   นักศึกษา    3. นางสาวธัญธร หมัดศรี
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวจุฑามาศ ใจอ่อน
   9. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
   นักศึกษา    1. นายอาริฟ สาบา
   นักศึกษา    2. นางสาวศุพิชฌาญ์ ส่องรส
   ครูผู้ควบคุม    3. นางมลศิการณ์ นงรัตน์
   10. อศจ.ระนอง    วิทยาลัยเทคนิคระนอง
   นักศึกษา    1. นางสาวขวัญจิรา คำสุดที
   นักศึกษา    2. นางสาวฐานิศา วิจิตร
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวกาญจนา ชัดกำจร
   11. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
   นักศึกษา    1. นางสาวธิษณามดี สุวรรณโมสิ
   นักศึกษา    2. นางสาวมัญชุพรรษ ภักดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวโสรยา ตาแก๊ะ
   12. อศจ.สตูล    วิทยาลัยเทคนิคสตูล
   นักศึกษา    1. นางสาวเบญญทิพย์ สะระมูลี
   นักศึกษา    2. นางสาวอลิษา ปิ่นแก้ว
   นักศึกษา    3. นายอภิสิทธิ์ ประทีปพิชัย
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวชุติมา อินณุมาน
   13. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวศุภิสรา เกิดจันทร์
   นักศึกษา    2. นายขจรศักดิ์ เจริญกุล
   นักศึกษา    3. นางสาวธันย์ชนก โต๊ะยี
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวคัทลียา เย็นใจ