9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวยิ่งลักษณ์ เลิศกมลานันท์     081-2335040
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมพร ทวีกาญจน์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวญาณิสา อ๋องสกุล    ข้าราชการครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาววัชราภรณ์ วัฒน์หนู    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาววาสนา แก้วประดิษฐ์    ครู วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวบุญญนา นุ่มนวล    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสุมนา สมหวัง    ครู วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายทศพร ชูราศรี    ครู วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวอุบล ทองสลับล้วน    ครู วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธนกฤต สวนดี    ครู วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุธัญ จันทร์ทอง    ครู วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวฐิติมา สิทธา    ครู วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสุมลทิพย์ วัฒน์หนู    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณัฐเกียรติ สิงหะพล    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยิ่งลักษณ์ เลิศกมลานันท์    ครู วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นางสาวนภสร พลวัฒน์    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นายสมพร ทวีกาญจน์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า    ประธานกรรมการตัดสิน
              นางสาวญาณิสา อ๋องสกุล    ข้าราชการครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการตัดสิน
              Mr.Rudi Swanepoel    ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง    กรรมการตัดสิน
              Mrs.Loretta Swanepoel    ครู โรงเรียนสตรีพัทลุง    กรรมการตัดสิน
              นางสาวพรทิพย์ ฤทธิสุนทร    ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพัทลุง    กรรมการตัดสิน
              นางสาวยิ่งลักษณ์ เลิศกมลานันท์    ครู วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ห้องประชุมฤทธิ์ดี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   5 ธันวาคม 2566
   14:00น. - 14:30น.    ผู้เข้าประกวดรายงานตัว
   14:30น. - 15:00น.    ประชุมชี้แจงกติกาการประกวด
   15:00น. - 15:30น.    ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากลำดับการประกวด
   6 ธันวาคม 2566
   08:30น. - 09:00น.    ผู้เข้าประกวดรายงานตัว
   09:00น. - 09:20น.    พิธีเปิดการประกวดทักษะพื้นฐาน การพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
   09:20น. - 12:00น.    เริ่มประกวด ตั้งแต่ลำดับที่ 1 - 14
   12:00น. - 12:40น.    ประกาศผลการแข่งขัน มอบเกียรติบัตร
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
   นักศึกษา    1. นางสาวอรดี ควนคำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอามวรา หนูเส้ง
   2. อศจ.ชุมพร    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
   นักศึกษา    1. นายณัฐพล สิงยะเมือง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสิรินาถ จันทร์สุริย์
   3. อศจ.ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง
   นักศึกษา    1. นางสาวพฤกษา ช่องประเสริฐ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจารุวรรณ เรืองมาก
   4. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นางสาวญาณิน เลวิส
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวClarisse May Sentina
   5. อศจ.ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
   นักศึกษา    1. นางสาวรุสมี แวเงาะ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวปิยาภรณ์ ชาติบุปฝาพันธ์
   6. อศจ.พังงา    วิทยาลัยเทคนิคพังงา
   นักศึกษา    1. นางสาวสิริมา โมรัษเฐียร
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุพิศ นาเจริญ
   7. อศจ.พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
   นักศึกษา    1. นายอชานนท์ ศรีสัจจัง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพัสตราภรณ์ ชัยฤทธิ์
   8. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นางสาวกฤษณา ต่วนศิริ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวฐิติพร ดอกพุฒ
   9. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยเทคนิคยะลา
   นักศึกษา    1. นายลุตฟี วาเล็ง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวซือนาณี เมาอูเซ็ง
   10. อศจ.ระนอง    วิทยาลัยเทคนิคระนอง
   นักศึกษา    1. นายวีรวัฒน์ พรหมพัฒน์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกนกวรรณ ชอบผล
   11. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
   นักศึกษา    1. นายณัฏชนน ลัภกิตโร
   ครูผู้ควบคุม    2. นายพงศกร ยินดี
   12. อศจ.สตูล    วิทยาลัยเทคนิคสตูล
   นักศึกษา    1. นายธนพนธ์ สุวรรณชนะ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายติณณ์ณภัทร เซ่งลอยเลื่อน
   13. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวจันทกานต์ แย้มเยื้อน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาววรรณรัตน์ ใจซื่อ