9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.13. การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การประกวดดนตรีไทย ประเภทเครื่องดนตรี ขลุ่ยเพียงออ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายภักดี ดอกดวง     0805489244
              นางสาวสุภาวดี ปักษิณศิริ     0649652664
              นางเดือนเพ็ญ วงศ์เกตุ     0936748840
              นางสาวกัญญาทิพย์ เฉิดฉิ้ม     0808626044
              นางสาวช่อทิพย์ สีสวนแก้ว     0929032027
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายภักดี ดอกดวง    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางอุไรรัตน์ มิตรมุสิก    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์    ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิศรุต นุ่นเกลี้ยง    ครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายกอบศักดิ์ ดิษโสภา    ครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวจุฑารัตน์ บรรณาลังก์    ครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ ร.ต. หญิงเพ็ญประภา สุกสีทอง    ครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ ร.ต. นัทธพงศ์ สิงห์พรหม    ครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวปรีดา เซ่งลอยเลื่อน    ครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกนกวรรณ คงปาน    เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกัญญาทิพย์ เฉิดฉิ้ม    เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวช่อทิพย์ สีสวนแก้ว    เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสุภาวดี ปักษิณศิริ    ครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นางสาวฐวรรณ์ชนก บุญพันธุ์    ครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นายภักดี ดอกดวง    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ    ประธานกรรมการตัดสิน
              นายสุภเชฎฐ์ กิจวาส    ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง    กรรมการตัดสิน
              นายกำธร ขำทิพย์    ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง    กรรมการตัดสิน
              นายกฤษฏิ์ โพชนุกูล    ครู วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง    กรรมการตัดสิน
              นางสาวสุภาวดี ปักษิณศิริ    ครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ห้องพุทธศาสนา อาคารบุญนาค ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   4 ธันวาคม 2566
   10:00น. - 12:00น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด
   13:00น. - 16:30น.    ประชุมผู้เข้าแข่งขัน/ส่งใบสมัครตัวจริง เพื่อชี้แจงเกณฑ์ กติกา การประกวดฯ
   5 ธันวาคม 2566
   09:00น. - 09:15น.    กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน
   09:15น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
   17:00น. - 18:00น.    ประกาศผลและมอบรางวัล
   18:00น. - 18:30น.    กำหนดการพิธีปิดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง
   นักศึกษา    1. นายพลกฤต บัวชูก้าน
   ครูผู้ควบคุม    2. นายชยุตพงศ์ ไชยรุตม์
   2. อศจ.พังงา    วิทยาลัยเทคนิคพังงา
   นักศึกษา    1. นางสาวชญานภัส ประโพธิเทศ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสโรชา ลิ่มจู้หม้อ
   3. อศจ.พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
   นักศึกษา    1. นายหัสนัย รักจุล
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพิชญ์อาภา จิตบุญ
   4. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นายปรเมศวร์ ถาวร
   ครูผู้ควบคุม    2. นายมนพ สุดกระโทก
   5. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยเทคนิคยะลา
   นักศึกษา    1. นางสาวบุชรอ สะรี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวปาริฉัตร แก้วนางโอ
   6. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
   นักศึกษา    1. นายมงคลชัย แก้วนวลศรี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวลักขณาวัลย์ เพ็ชนะ
   7. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย
   นักศึกษา    1. นางสาวกันยารัตน์ มณีนวล
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุรัตน์วดี คงแก้ว