3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.7. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
         3.7.1. ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาการแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสุกัญญา หมัดอาดัม     062-0572515
              นางวิลาวัลย์ เพชรกาศ     062-8650009
              นายพีรพัฒน์ แก้วพริ้ง     094-9242923
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายมนัสฌาน์ ชูเชิด    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายคณิศร ภัยชำนาญ    ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวจุไรวรรณ สงทวี    ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวอัญธิกา ชนะเสนีย์    ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางพิมลนาฏ บุตตะ    ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวฐิติมา ชัยพรมเขียว    ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวภัทรากร นาคเกลี้ยง    ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางดวงจันทร์ รอดนุ่น    ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอาทิตย์ เส้งเนตร    ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางอุไรรัตน์ มิตรมุสิก    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพีรพัฒน์ แก้วพริ้ง    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวภัณทิพย์ โชติรัตน์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสุกัญญา หมัดอาดัม    ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นางวิลาวัลย์ เพชรกาศ    ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    ประธานกรรมการตัดสิน
              นางสาวพิริยา บุญเย็น    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโค๊ะ    รองประธานกรรมการตัดสิน
              นางสาวปานทิพย์ จันทรเรืองฤทธิ์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการตัดสิน
              นางสาวอัญธิกา ชนะเสนีย์    ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ห้องประชุมปาริชาติ อาคารปาริชาติ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   5 ธันวาคม 2566
   14:00น. - 16:00น.    ประชุมคณะกรรมการ ครูผู้ควบคุม และผู้เข้าแข่งขัน
   6 ธันวาคม 2566
   08:00น. - 09:00น.    คณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ควบคุม รายงานตัวและลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน
   09:00น. - 10:00น.    เริ่มการแข่งขัน การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์
   10:00น. - 11:00น.    เริ่มการแข่งขัน การตอบปัญหาด้านโลจิสติกส์
   13:00น. - 14:00น.    ประกาศผลและมอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
   นักศึกษา    1. นางสาวธันยาภรณ์ จันทร์เพชร
   นักศึกษา    2. นางสาวนันทิยา รอดมณี
   นักศึกษา    3. นางสาวบูชิตา พัวสุวรรณ
   นักศึกษา    4. นางสาวเนติลักษณ์ โคตรสมบัติ
   นักศึกษา    5. นายกิตตินันท์ มีฮีน
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวฐปนี น้อยนาเวศ
   2. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นางสาวสุทธิดา ชูวิจิตร์
   นักศึกษา    2. นางสาววิภารัตน์ บิลเต๊ะ
   นักศึกษา    3. นางสาวอทัยรัตน์ ปรีชา
   นักศึกษา    4. นางสาววรรณรยา กาลมิกาล
   นักศึกษา    5. นายชัยสิทธ์ ขาวปลอด
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวนันธิกานต์ แก้วเหมือน
   3. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นายศุภวัฒน์ นันทยา
   นักศึกษา    2. นายตรีเนตร โศจิรัตน์
   นักศึกษา    3. นายมิตร โชติวัชรธาดา
   นักศึกษา    4. นายภาสกรณ์ ชาญณรงค์
   นักศึกษา    5. นายราเชน ทวีทรัพย์บุญ
   ครูผู้ควบคุม    6. นายชยุตม์ พุทธรุ่งโรจน์
   4. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
   นักศึกษา    1. นางสาวภัณทิรา ฤทธิโต
   นักศึกษา    2. นางสาวธมลวรรณ สิงห์วงค์
   นักศึกษา    3. นางสาวจุฑามณี อุไรรัตน์
   นักศึกษา    4. นางสาวณัฐพร ขวัญไพบูลย์
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวจุไรวรรณ สงทวี
   5. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวเตชิตา แซ่เจียง
   นักศึกษา    2. นางสาวมนัสนันท์ วงศ์สุบรรณ
   นักศึกษา    3. นางสาวปวริศา วิเชียรวงศ์
   นักศึกษา    4. นางสาวเปรมมิกา ช่วยรักษ์
   นักศึกษา    5. นางสาวภัสส์กุญช์ สงแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวรังสิมา ภาวจิตรานนท์