9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาการแข่งขัน 9.1.7 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ประเภท ทีม ระดับ ปวช./ปวส.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวสาริยา วิลามาศ     0918473771
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเจษฎา อนันทวรรณ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณัฐกร อาจทอง    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายกฤติเดช พินชนะ    ครูวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวเกณิกา พรหมสุข    ครูวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปณิธาน ธัมมิกะกุล    ครูวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุรเชษฐ์ กาฬวงศ์    ครูวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางบังอรสุวรรณี คองประชุม    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวรเทพ หลงขาว    ครูวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายประทีป นพรัตน์    ครูวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายชลิต ขุนทิพย์    ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอุเทน คงเทพ    ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมชาย เนียมสวัสดิ์    ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวนัยนันต์ พรมจันทร์    ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุรเชษฐ ทองเพิ่ม    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสาริยา วิลามาศ    ครูวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นายเจษฎา อนันทวรรณ    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    ประธานกรรมการตัดสิน
              นายทรงพล แก้วสุข    วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง    กรรมการตัดสิน
              นางสาวนภัสวรรณ ปานดำ    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    กรรมการตัดสิน
              นายสรวิศ พรหมด้วง    ครูสอนขับร้อง Mystudio music school and instruments    กรรมการตัดสิน
              นายจุมพฎ มาแก้ว    โรงเรียนควนขนุน    กรรมการตัดสิน
              นายสุรเชษฐ ทองเพิ่ม    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
              นางสาวสาริยา วิลามาศ    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps เวทีกลาง ณ โดมรวงผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   5 ธันวาคม 2566
   13:00น. - 18:30น.    ตารางการแข่งขันทักษะพื้นฐาน9.1.7 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ประเภท ทีม ระดับ ปวช./ปวส.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
   นักศึกษา    1. นายกิตติกรณ์ กลีบแก้ว
   นักศึกษา    2. นายชัชพล ตันเจริญ
   นักศึกษา    3. นายชวิศ รัดกุม
   นักศึกษา    4. นายสิรวิชญ์ แก้วนก
   ครูผู้ควบคุม    5. นายธเนศ ศรีสวัสดิ์
   2. อศจ.ชุมพร    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
   นักศึกษา    1. นายเขตรอุดมศักดิ์ ประเสริฐ
   นักศึกษา    2. นายณัฐวุฒิ อินทะโก
   นักศึกษา    3. นายพรหมชัย สุวรรณเนาว์
   นักศึกษา    4. นายกิตติ ศรีนวล
   นักศึกษา    5. นายชัยวัฒน์ หอมละออ
   ครูผู้ควบคุม    6. นายธำรง ศรีคง
   3. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นายวัฒนพงษ์ สุขนวล
   นักศึกษา    2. นายสุกฤษฎิ์ บริสุทธิ์
   นักศึกษา    3. นายอรรคชาติ เดโช
   นักศึกษา    4. นายกานต์ดนัย พรหมเกิด
   นักศึกษา    5. นายชยณัฐ ลักษณะวิลาศ
   ครูผู้ควบคุม    6. นายณรงค์ ยุทธิวัฒน์
   4. อศจ.ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
   นักศึกษา    1. นายธีรภัทร ทองจันทร์แก้ว
   นักศึกษา    2. นายอิิสฮาก ยูโซะ
   นักศึกษา    3. นายชยพล ราชแก้ว
   นักศึกษา    4. นายมูฮัมหมัดอามีน เบญการียา
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวกานติมา ทัศวา
   5. อศจ.พัทลุง    วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
   นักศึกษา    1. นายฟูรกรณ์ สุขสมาคม
   นักศึกษา    2. นายชิตพล แก้วสุวรรณ
   นักศึกษา    3. นายสหรัฐ โม่โสย
   นักศึกษา    4. นายสุธี เซ่งอิ้น
   ครูผู้ควบคุม    5. นายประเทือง ชุมนุ้ย
   6. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นายกิตติภพ บานเย็น
   นักศึกษา    2. นายเสริมทรัพย์ นิลพังงา
   นักศึกษา    3. นายภูมินทร์ แซ่อุ๋ย
   นักศึกษา    4. นายภูวาฬิศ บริสุทธิ์
   นักศึกษา    5. นายรัชชานนท์ แมมขุนทด
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวณ กมล ยุทธิวัฒน์
   7. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพรามัน
   นักศึกษา    1. นายฮาฟิซ ยามาดิบุ
   นักศึกษา    2. นายมูฮัมหมัดอิมรอน อูมา
   นักศึกษา    3. นายซูฟาร์มี โต๊ะลูโบ๊ะ
   นักศึกษา    4. นางสาวมาซีเต๊าะ สาเร๊ะ
   นักศึกษา    5. นางสาวฟัตตรี เจะวานิ
   ครูผู้ควบคุม    6. นายโยฮัน สามะ
   8. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
   นักศึกษา    1. นายชิษณุพงศ์ พาณิชย์ยิ่งเจริญ
   นักศึกษา    2. นายเสกฐวุฒิ สุวรรณรัตน์
   นักศึกษา    3. นายทรงกรด กุญชรคีรี
   นักศึกษา    4. นายเนตชภักดิ์ อิติพันธ์
   นักศึกษา    5. นายสุรเดช ธรรมอิสระ
   ครูผู้ควบคุม    6. นายสันติ ทองมี
   9. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
   นักศึกษา    1. นายภูริณัฐ ยกเช้า
   นักศึกษา    2. นายโรนอลด์ กิตติภูมิ โควีย์
   นักศึกษา    3. นายวงศพัทธ์ รักษาวงศ์
   นักศึกษา    4. นายกนกศักดิ์ บุญไทย
   ครูผู้ควบคุม    5. นายเอกราช อาจณรงค์