3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.5. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
         3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า 2566
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางเบญจง วรรณมาศ     0652295165
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสายันต์ แสงสุริยันต์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสมพิศ โยมา    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเบญจวรรณ พนมรักษ์    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวีรวัฒน์ รักดี    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวอนงนาฎ พานิช    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเอกชัย คุ้มภัยรันต์    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายภฤษฎิ์ ถนอมชู    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางศิรินดา สงพราหมณ์    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธีรพงศ์ คชเสน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเบญจง วรรณมาศ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นายชัยสิทธิ์ เปรมรอด    ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคล บริษัทแมคไทย จำกัด    ประธานกรรมการตัดสิน
              นายยรรยง ศรีทวี    เจ้าของธุรกิจร้านเวิลด์สปอร์ต    กรรมการตัดสิน
              นางสมศรี ประมุข    ครูโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps โรงอาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   4 ธันวาคม 2566
   14:00น. - 15:30น.    ประชุมครูผู้ควบคุมชี้แจงเกณฑ์การแข่งทักษะวิชาชีพและประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ณ โรงอาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
   5 ธันวาคม 2566
   08:00น. - 08:30น.    ผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมลงทะเบียนพร้อมกัน ณ โรงอาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
   08:30น. - 09:00น.    พิธีเปิดโดย นายสายันต์ แสงสุริยันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
   09:00น. - 09:30น.    จับฉลากลำดับการนำเสนอสินค้า โดยส่งตัวแทนทีมละ 1 คน
   09:30น. - 10:00น.    คณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบ อุปกรณ์การแข่งขัน ตามข้อกำหนดเกณฑ์กติกา
   10:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า โดยผู้เข้าแข่งขัน จัดแสดงสินค้าและบริการ มีกำหนดระยะเวลา ทีมละ 30 นาที และ นำเสนอการแข่งขันทีมละ 10 นาที
   13:30น. - 14:30น.    คณะกรรมการจัดทำคะแนนและสรุปผลการแข่งขัน
   14:30น. - 15:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
   15:30น. - 16:30น.    ประธานมอบเกียรติบัตร และปิดการแข่งขัน
   16:30น. - 18:00น.    ----เสร็จสิ้นการแข่งขัน-----
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
   นักศึกษา    1. นางสาวรัตนาพร เพ็งสว่าง
   นักศึกษา    2. นางสาววิภาวดี ภูมิสุวรรณ์
   นักศึกษา    3. นายนราวุฒิ แสงรักษ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร
   2. อศจ.ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
   นักศึกษา    1. นางสาวจิรพันธ์ กันตังกุล
   นักศึกษา    2. นางสาวณัฐนารี เตะเส็น
   นักศึกษา    3. นางสาวพรชิตา ทองย้อย
   ครูผู้ควบคุม    4. นายจักรพันธ์ ขาวดำ
   3. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นางสาววลินดา สมาน
   นักศึกษา    2. นางสาวญาณภัทร ไล่ชะพิษ
   นักศึกษา    3. นางสาวอดิศา ยังอุ่น
   ครูผู้ควบคุม    4. นายคมกริช พลเดช
   4. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นางสาวจิราภรณ์ ศรีไทย
   นักศึกษา    2. นางสาวธิดารัตน์ จะวะ
   นักศึกษา    3. นางสาวพัชรินทร์ โคษาราช
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวชาลี ชัยชู
   5. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
   นักศึกษา    1. นางสาวภวิษ์พร ลำพรหมแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวนูรอานีตา ตาเฮ
   นักศึกษา    3. นางสาวอุมมี กาแน
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวรัตซีดา มูดอ