5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
         5.1.2. ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เทคนิคสื่อผสม (Mix media) ระดับ ปวส.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางชนัญญา สุวรรณวงศ์     089-1080168
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจักรี เชิดชู    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธีรพจน์ ลือศิริวัฒนา    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเมธี วงศ์สวัสดิ์    ครู วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอัครวิชญ์ บุญใส    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวศิน ดาราสูนย์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวัชรินทร์ สังข์งาม    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวอังคณา พรหมไทย    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางกัลยา อินทสมบัติ    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกัลยรัตน์ นุกูล    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวมนสิชา ศรีภักดี    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางชนัญญา สุวรรณวงศ์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นางสาวณฐมน หนูชัย    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    ประธานกรรมการตัดสิน
              นายจักรี เชิดชู    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    รองประธานกรรมการตัดสิน
              คุณมนัทพงค์ เซ่งฮวด    วิทยากรกระจูดวรรณี    กรรมการตัดสิน
              คุณธานินทร์ ทองขโชค    ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง    กรรมการตัดสิน
              คุณเนติพงศ์ ไล่สาม    วิทยากรลูกปัดมโนราห์    กรรมการตัดสิน
              นางชนัญญา สุวรรณวงศ์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
              นางสาวณฐมน หนูชัย    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ห้องอินเตอร์เน็ต 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   4 ธันวาคม 2566
   08:00น. - 09:00น.    ครูผู้ควบคุม หรือผู้เข้าแข่งขัน ลงทะเบียน จับฉลากที่นั่งและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมถ่าย ทำตามเวลาที่กำหนด (ตามที่หมายเหตุระบุ)
   09:00น. - 12:00น.    คณะกรรมการกลาง ตรวจความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์
   12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13:00น. - 15:00น.    คณะกรรมการ ครูผู้ควบคุมและผู้เข้าแข่งขัน ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อีกครั้งก่อนใช้แข่งขัน
   13:00น. - 15:00น.    ประชุมคณะกรรมการและครูผู้ควบคุมการแข่งขัน
   15:00น. - 17:00น.    ประชุมคณะกรรมการและครูผู้ควบคุมการแข่งขัน หมายเหตุ : การถ่ายทำจะต้องดำเนินการภายหลังจากการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. พร้อมนำกล้องและสื่อบันทึกข้อมูลที่ถ่ายทำเสร็จแล้วนำส่งกรรมการกลางเพื่อเก็บไว้ใน ห้องแข่งขัน
   5 ธันวาคม 2566
   07:30น. - 08:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว และรับ USB Flash Drive กลาง
   08:00น. - 09:00น.    พิธีเปิด
   09:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
   12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน (ในพื้นที่การแข่งขัน)
   13:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน (ต่อ)
   18:00น. - 18:30น.    ออกจากพื้นที่การแข่งขัน ส่งคืน USB Flash Drive กลาง ตรวจไฟล์งานก่อนออกจากห้องแข่งขัน
   6 ธันวาคม 2566
   07:30น. - 08:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว รับคืน USB Flash Drive กลาง
   08:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขันต่อ และบันทึกไฟล์งานลง USB Flash Drive กลาง พร้อมส่งคืนคณะกรรมการกลาง
   12:00น. - 12:45น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
   12:45น. - 13:00น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน
   13:00น. - 16:00น.    นำเสนอผลงาน (ทีมละ 8-10 นาที)
   16:00น. - 18:00น.    คณะกรรมการรวบรวมคะแนนตัดสิน และประกาศผล พิธีปิด
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นายศุภเดช ปากดีหวาน
   นักศึกษา    2. นางสาวประภัสสร ทองฉิม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเมธี วงศ์สวัสดิ์
   2. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นายอาทิตย์ พราหมเพ็ชร
   นักศึกษา    2. นายวีรวัฒน์ วายุพักตร์
   นักศึกษา    3. นายภูริภัทร ธราพร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอัครวิชญ์ บุญใส
   3. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
   นักศึกษา    1. นายฐิติภัทร อุฤทธิ์
   นักศึกษา    2. นายรณชัย นวลทอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวศิน ดาราสูรย์
   4. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นายรชานนท์ ทองเกตุ
   นักศึกษา    2. นายอยุทธ์ เวชสุนทร
   นักศึกษา    3. นายธีทัต สมบัติบุญ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวัชรินทร์ สังข์งาม