2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
     2.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ
         2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download แบบงานและกติกาการแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอดุลย์ แวนา    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเอกไชย นวลยัง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปิยะบุตร พรหมสุข    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธนารักษ์ แสงคง    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพิเชษฐ์ ชาญประกอบ    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวลดาวัลย์ ดิษฐประยูร    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายคำรณ ทองดีเพ็ง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสุณีย์ วงศ์สนิท    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสดายุ พลสวัสดิ์    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอาชนเทพ ชาติปัญญากร    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายบุญเลิศ ชูนุ่ม    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางนิฟิรดาวส์ อับดุลละบุตร    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวชุติมา ตาเดอิน    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอำนาจ หวุ่นจันทร    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นายสุเทพ นุชิต    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นายอำนาจ หวุ่นจันทร    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    ประธานกรรมการตัดสิน
              นายสายันต์ จันมณี    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    รองประธานกรรมการตัดสิน
              นายวิระวงศ์ จงไกรจักร    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ    กรรมการตัดสิน
              นางสาวกชพรรณ หลักหนองบัว    วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน    กรรมการตัดสิน
              นายปวัฒน์ หนูบังเกิด    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    กรรมการตัดสิน
              นายศักรินทร์ โสพิกุล    วิทยาลัยการอาชีพเบตง    กรรมการตัดสิน
              นายจิรนันท์ สวนแก้ว    วิทยาลัยเทคนิคระนอง    กรรมการตัดสิน
              นายปรีชา หมาดสุวรรณ    วิทยาลัยเทคนิคสตูล    กรรมการตัดสิน
              นายอนันต์ แก้วจันทร์    วิทยาลัยเทคนิคสิชล    กรรมการตัดสิน
              นายนูรูดดีน สะดี    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก    กรรมการตัดสิน
              นายสืบพงษ์ พราหมณพันธุ์    วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า    กรรมการตัดสิน
              นายนิธิรุจน์ ศรีอาภรณ์ชนะกุล    วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี    กรรมการตัดสิน
              นายอิฐพร บุญฤทธิ์    วิทยาลัยเทคนิคตรัง    กรรมการตัดสิน
              นายคำรณ ทองดีเพ็ง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
              นายนิกร จงจิตร    วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps อาคารปัญญานันทะ ชั้น 2 แผนกเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   4 ธันวาคม 2566
   09:00น. - 10:30น.    รายงานตัว (ครูผู้ควบคุม / นักเรียน)
   10:30น. - 12:00น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน / กรรมการดำเนินงาน
   13:00น. - 14:00น.    ประชุมครูผู้ควบคุม / นักเรียน
   14:00น. - 15:00น.    ตรวจเครื่องมือ / ทดสอบเครื่อง
   15:00น. - 16:00น.    สอบภาคทฤษฎี (1 ชั่วโมง)
   5 ธันวาคม 2566
   08:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
   09:30น. - 10:30น.    พิธีเปิด
   13:00น. - 16:00น.    - แข่งขันภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง)
   6 ธันวาคม 2566
   09:00น. - 12:00น.    - แข่งขันภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง)
   13:00น. - 16:00น.    - แข่งขันภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง)
   7 ธันวาคม 2566
   09:00น. - 12:00น.    - แข่งขันภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง)
   13:00น. - 16:00น.    ตรวจชิ้นงาน
   16:00น. - 17:00น.    ประกาศผล / มอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
   นักศึกษา    1. นายเมดดาลิสท์ โสภา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวธนภรณ์ ปรางทอง
   2. อศจ.ชุมพร    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
   นักศึกษา    1. นายณัฐพัชร จุลมูล
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวิวัฒน์ สงค์ประหยัด
   3. อศจ.ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพตรัง
   นักศึกษา    1. นายภาณุพงศ์ นิคะ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายประเสริฐ จันฝาก
   4. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นายอนาวิล มีสวัสดิ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายชำนาญ จันทมาศ
   5. อศจ.ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
   นักศึกษา    1. นายนันทกานต์ มะแซ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายปิยะบุตร พรหมสุข
   6. อศจ.พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
   นักศึกษา    1. นายธนภูมิ แก้วเมฆ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายไพศาล สุขด้วง
   7. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคถลาง
   นักศึกษา    1. นายอนุภัทร บุญหนุน
   ครูผู้ควบคุม    2. นายธวัช ศรีรักษ์
   8. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพรามัน
   นักศึกษา    1. นายแวฟุรกอน อภิบาลแบ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายรัฐพล แก่แท่น
   9. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
   นักศึกษา    1. นายเจษฎา ชูศรี
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจิรพงศ์ สุขะกา
   10. อศจ.สตูล    วิทยาลัยการอาชีพละงู
   นักศึกษา    1. นายมูอัสซิล โดดดี
   ครูผู้ควบคุม    2. นายนิกิฟ นิยอ
   11. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นายคุณภัทร รอดแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายธีระศักดิ์ นวลกุ้ง