8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     8.3. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
         8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา ระดับชาติ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายสอบลี มิตยา     089-8770484
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายไรฮ้าน กองสิน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพิทักษ์ ธรรมา    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางนรา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวรังสิมา สมบัติวงษ์    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสอบลี มิตยา    ครู วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวนฤมล กาญจนา    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกรภัทร์ อรุณฤกษ์    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายฮารีส มะเด็ง    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวปิยธิดา วงค์สุรรณ    ครู วิทยาลัยเทคนิคบางนรา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวจุฑาภรณ์ จาดอินทร์    ครู วิทยาลัยเทคนิคบางนรา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอาหามะ ดือเร๊ะ    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นายเสถียร เพ็ชรรัตน์    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคบางนรา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวสราวรรณ์ เดชวิลัย    ผู้แทนบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)    ประธานกรรมการตัดสิน
              นายสิทธิโชค สุวรรณเนตร    ผู้แทนบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)    กรรมการตัดสิน
              นายประทีป เงาศรี    ผู้แทนร้านครูไก่ ชุดวิวาห์    กรรมการตัดสิน
              นายพัฑฒา พัฒชนะ    ผู้แทนร้านหญิงแอ๋ม    กรรมการตัดสิน
              นางนูรอัยนีย์ ธนานันต์    ครู วิทยาลัยเทคนิคบางนรา    กรรมการตัดสิน
              นางสาวตัยยีบ๊ะ มัจฉา    ครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   5 ธันวาคม 2566
   14:00น. - 15:00น.    ประชุมผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ควบคุม/ส่งใบสมัครตัวจริง/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/จับฉลาก
   15:00น. - 16:00น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
   6 ธันวาคม 2566
   08:30น. - 09:00น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ควบคุม/กรรมการตัดสินการแข่งขัน
   09:30น. - 10:00น.    พิธีเปิดการแข่งขันทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
   10:00น. - 12:30น.    เริ่มการแข่งขันทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
   12:30น. - 13:00น.    รวบรวมคะแนนการแข่งขัน
   13:00น. - 14:00น.    รายงานผลการแข่งขันในระบบ/พิมพ์เกียรติบัตร
   14:00น. - 14:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน
   14:30น. - 14:30น.    พิธีปิดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ตรัง    วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
   นักศึกษา    1. นางสาวศุภลักษณ์ มุสิกิม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางธนพร แก้วสอน
   2. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นายกีรติญา สังข์แก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาววรรณพร รัตนะ
   3. อศจ.ปัตตานี    วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
   นักศึกษา    1. นายปิยพัชร หะมาดุลลาห์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวตัยยีบ๊ะ มัจฉา
   4. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นายจัน วุฒิศักดิ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเกรียงไกร แดงกลิ่น
   5. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา
   นักศึกษา    1. นายนิเห็ง ซาและ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสอบลี มิตยา
   6. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวจันทร์จุรี ปันทโมรา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสุภาวณา โชติพันธ์