9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download download เกณฑ์ กติกา การแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวเรวรา เสาร์ศิริ     086-2817655
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางศิศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเสรี ภักดี    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอุดร แก้วถาวร    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางวิไลวรรณ แก้วถาวร    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวฐิติพร เต๊ะหมัดหมะ    ครู วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวรอฮานี เจะเเละ    พนักงานราชการครู (ครู) วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายมูฮัมหมัดฟารีส เจะแม    ลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกิ่งไพร ทองชูดำ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางวันดี นิตย์โชติ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอดิศร คำทอง    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายประพันธ์ แก้วทอง    ครู วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางศรีสุดา ยงกิจ    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสุวรรณา จงใจ    ครู วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นางสาวเรวรา เสาร์ศิริ    ครู วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นางอุษา บุญทองคง    ข้าราชการบำนาญ    ประธานกรรมการตัดสิน
              นายประยุทธ เชาวน์เสฏฐกุล    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิเชียรมาตุ    กรรมการตัดสิน
              นางสาววาทินี หนูพัฒน์    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ห้องประชุมฤทธิ์ดี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   4 ธันวาคม 2566
   13:30น. - 13:45น.    รายงานตัวผู้เข้าร่วมการเเข่งขันและครูผู้ควบคุม
   13:45น. - 14:00น.    ประชุมชี้แจงเกณฑ์ กติกาการแข่งขันและจับฉลากลำดับการแข่งขัน
   5 ธันวาคม 2566
   09:30น. - 10:00น.    รายงานตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   10:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
   12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13:00น. - 13:30น.    ประกาศผลการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยและมอบเกียรติบัตร
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
   นักศึกษา    1. นายพิชยดลย์ และเล็ม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวถิรนิชา บุตรเริ่ม
   2. อศจ.ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐชา สุบรรณรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวธัญวรัตม์ แสงสว่าง
   3. อศจ.ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง
   นักศึกษา    1. นางสาวงามตา ศรีซ้อน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอัญมณี อุทรักษ์
   4. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
   นักศึกษา    1. นางสาวอธิตยา มั่นซิ้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสิริยากร ราโชกาญน์
   5. อศจ.ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
   นักศึกษา    1. นางสาวปัทมา สะแม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุรัฏิ์ดาห์ สหสันติวรกุล
   6. อศจ.พังงา    วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
   นักศึกษา    1. นางสาววิภาวี มุกแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายณัฐพล ทรงคุณ
   7. อศจ.พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
   นักศึกษา    1. นางสาวพรนรี มาแทน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางวันดี นิตย์โชติ
   8. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นางสาวกนกขวัญ กลิ่นพงค์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวิตรี บุญสิน
   9. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
   นักศึกษา    1. นางสาววรรณิดา มูดอ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกมลกรานต์ กิจไพบูลทวี
   10. อศจ.ระนอง    วิทยาลัยเทคนิคระนอง
   นักศึกษา    1. นางสาวซารีน่า นามแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจิราภรณ์ นะนุ้ย
   11. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
   นักศึกษา    1. นางสาวพรพิมล พั่วแดง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางอุไร สุวรรณโณ
   12. อศจ.สตูล    วิทยาลัยเทคนิคสตูล
   นักศึกษา    1. นางสาวสิดาพร เเสงดำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพัชรกันต์ ทิพย์รักษ์
   13. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวอาทิตยา สุบรรณรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายธีภพ เสือคำรณ