4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.3. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
         4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสุชาดา นิลสาขา     087-8870958
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสายันต์ แสงสุริยันต์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสมพิศ โยมา    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวทัศณีย์ อามิตร    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสุภาภรณ์ รักษามั่น    ครูผู้ช่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสุภาวณี ภูมิประไพ    ครูผู้ช่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวแวไมซาเราะ ราเหม    ครู คศ.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเพ็ญจิรา ธรรมใจ    ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวปจารีย์ ศรีสุข    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวเมธาวี ค้ำชู    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุหงษ์ บัวสกุล    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกัตติกา แก้วขาว    ครู คศ.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณัฏฐพันธ์ หิรัญเรือง    ครูผู้ช่วย วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางอารี มีบุญมาก    ครู คศ.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นางสุชาดา นิลสาขา    ครู คศ.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นางจิตติมา บุญรอด    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี    ประธานกรรมการตัดสิน
              นางจรวยรัตน์ บุญชูวงศ์    ครูชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการบำนาญ)    กรรมการตัดสิน
              ผศ. อารีนา อีสามะ    อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ห้องปฏิบัติผ้า 1 แผนกวิชาแฟชันและสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   5 ธันวาคม 2566
   13:00น. - 16:00น.    ประชุมชี้แจง/แนะแนวการแข่งขันคณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการตัดสิน และครูผู้ควบคุม
   6 ธันวาคม 2566
   07:00น. - 08:00น.    ลงทะเบียน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการตัดสินครู ครูผู้ควบคุม นักเรียนที่แข่งขัน
   08:00น. - 12:00น.    เริ่มแข่งขัน ช่วงเข้า
   12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหาร
   13:00น. - 15:00น.    เริ่มแข่งขันต่อ ช่วงบ่าย
   16:00น. - 17:00น.    นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน
   19:00น. - 21:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นางสาวโสรยา หนูแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาววิภารัตน์ บุญเฉลย
   นักศึกษา    3. นายภูริเดช ขาวล้วน
   นักศึกษา    4. นายปรีชา โต๊ะเหม
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวกัตติกา แก้วขาว
   2. อศจ.ปัตตานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวรัฎวา สะแลแม
   นักศึกษา    2. นางสาวรุซดา แยนา
   นักศึกษา    3. นางสาวฟิรดาวส์ มะยี
   นักศึกษา    4. นางสาวซีตีอาแอเสาะ ดะมะ
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวยามีลา สะอิ
   3. อศจ.พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
   นักศึกษา    1. นายเอธาน อินทร์กรด
   นักศึกษา    2. นางสาวชัญญานุช เศรษฐ์ธรรมธัช
   นักศึกษา    3. นางสาวสิริกัญญา พูลสง
   นักศึกษา    4. นางสาวสุภัสสร เกิดนิล
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาว์ปจารีย์ ศรีสุข
   4. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นางสาวจินตนา พรหมราช
   นักศึกษา    2. นางสาวณัฐชา ปลูกไม้ดี
   นักศึกษา    3. นางสาวณัฐธิดา แวหะมะ
   นักศึกษา    4. นางสาวรสริน สีเล
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวอารียา ธวัดดำ
   5. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐณิชา หมิแหละหมัน
   นักศึกษา    2. นางสาวนูรีมะห์ มูซอแล
   นักศึกษา    3. นางสาวรุสมานี อภิบาลแบ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวนูรีซัน ดาโอะ
   6. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นายธนรัตน์ สองวงศ์
   นักศึกษา    2. นางสาวภานิชา ศรีเทพ
   นักศึกษา    3. นางสาวอาคิรา เอี่ยมคล้าย
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวจุฑามาศ ชูช่วย