4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
         4.2.2. ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกาการแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ     0641735456
              นางอรทัย เตรียมเชิดติวงศ์     0993928987
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิทยา เกตุชู    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวพุชศวัลย์ แก้วประเทือง    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวภรพณา สุขใส    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางรังสิมา บุญมีชัย    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสุณิษา แพรกเมือง    ครู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวจณาพร สุวรรณชาติ    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณัฐพงศ์ พลโคตร    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเจนณรงค์ ทองเกิด    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษร์ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจิตริน ประสมวงค์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธวัชชัย กรรณรัตน์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางอรทัย เตรียมเชิดติวงศ์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นายบรรเจิด บุญสุขจันทร์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    ประธานกรรมการตัดสิน
              นางสุวรรณา อรุณพันธุ์    ข้าราชการบำนาญ    กรรมการตัดสิน
              นายจิรณัฐ ศรีสนิท    ร้านดอกไม้พรหมจักร    กรรมการตัดสิน
              นางฉัตรดาว ไชยหล่อ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    กรรมการตัดสิน
              นางอรทัย เตรียมเชิดติวงศ์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
              นายบรรเจิด บุญสุขจันทร์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps หน้าอาคาร 1 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   6 ธันวาคม 2566
   14:00น. - 17:00น.    ประชุมก่อนการแข่งขัน
   7 ธันวาคม 2566
   07:30น. - 08:30น.    ลงทะเบียนรายงานตัว
   08:30น. - 09:00น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
   09:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขัน ภาคเช้า 3 ชม.
   12:00น. - 13:00น.    พักกลางวัน
   13:00น. - 16:00น.    ดำเนินการแข่งขัน ภาคบ่าย 3 ชม.
   16:00น. - 16:30น.    จัดแสดงผลงาน/เตรียมนำเสนอ
   16:30น. - 17:00น.    นำเสนอผลงานด้วยวาจาภาษาไทย/อังกฤษ
   17:00น. - 19:00น.    ตัดสิน/ประกาศผลการแข่งขัน/มอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นางสาวปาริตา แก้วโสภาค
   นักศึกษา    2. นางสาวหนึ่งฤทัย รักจันทร์
   นักศึกษา    3. นางสาวทัศนีย์ โยธาแคล้ว
   นักศึกษา    4. นางสาวเกวลีน รักษาเมือง
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวมณฑา ยี่หาญ
   2. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นางสาวเสาวลักษณ์ คงสัตย์
   นักศึกษา    2. นางสาวอภิชญา เพรชฉวาง
   นักศึกษา    3. นางสาวณัฐธิดา อินทร์ฤทธิ์
   นักศึกษา    4. นางสาวกัณทิมา จันทร์หอม
   ครูผู้ควบคุม    5. นายธวัชชัย กรรณรัตน์
   3. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
   นักศึกษา    1. นางสาวแพรพลอย กองสวัสดิ์
   นักศึกษา    2. นางสาวนิภาวรรณ ชูคดี
   นักศึกษา    3. นางสาวนันทกา แก้วจันทร์
   นักศึกษา    4. นายฑิตย์ตะวัน จันทร์คง
   ครูผู้ควบคุม    5. นายกิตติศักดิ์ สุรัตน์
   4. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐกฤตา มีสมบัติ
   นักศึกษา    2. นางสาวแสงระวี ชูเงิน
   นักศึกษา    3. นายโชติวัฒน์ รักเมือง
   นักศึกษา    4. นางสาวฐานิตา ดำสง
   ครูผู้ควบคุม    5. นายเจนณรงค์ ทองเกิด