1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง
              download บัญชีราคากลาง
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายศราวุธ ปูนสุข     0815380570
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเจษฎา ธนะสถิตย์    ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพตรัง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพตรัง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจิรวัฒน์ ย่องซื่อ    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพตรัง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายมณเฑียร รอดเสน    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพตรัง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปรเมศร์ รอดราวี    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายภัทรพงษ์ ปาโต    ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจินดา รามอินทร์    ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวรุต นิลเขต    ครู วิทยาลัยการอาชีพตรัง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางปวันรัตน์ แนวสวย    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพตรัง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายกฤปวุฒิ พรวรศักดิ์    ครู วิทยาลัยเทคนิคตรัง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศิวกร เพชรสุทธิ์    ครู วิทยาลัยการอาชีพตรัง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสุชัญญา สงรักษา    ครู วิทยาลัยการอาชีพตรัง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศราวุธ ปูนสุข    ครู วิทยาลัยการอาชีพตรัง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นางสาวชนาทิพย์ ชำนาญเคียด    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพตรัง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นายอาณาจักร ทองทับ    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต    ประธานกรรมการตัดสิน
              นายพงศ์พันธุ์ เงางาม    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์    กรรมการตัดสิน
              ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ชัย ทราบรัมย์    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์    กรรมการตัดสิน
              นายจักรพงค์ ถิ่นไก    ครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    กรรมการตัดสิน
              นายวิรัตน์ พานทอง    ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ห้อง LAB ชั้น 2 อาคารทองอุไร แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   4 ธันวาคม 2566
   11:00น. - 12:00น.    รายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
   14:00น. - 16:00น.    ประชุมกรรมการดำเนินการผู้ควบคุมทีม และผู้เข้าแข่งขันพร้อมตอบคำถาม
   5 ธันวาคม 2566
   07:00น. - 08:00น.    รายงานตัว
   08:00น. - 08:30น.    เตรียมความพร้อม
   08:30น. - 09:00น.    ทดสอบความรู้ ทั่วไปการ ประมาณราคา งานก่อสร้าง (30 นาที)
   09:00น. - 09:45น.    พิธีเปิดการแข่งขันทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง
   09:45น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน คิดประมาณราคา งานโครงสร้าง
   12:00น. - 13:00น.    พักรับประทาน อาหารกลางวัน (ห้ามออกจาก พื้นที่ การแข่งขัน)
   13:00น. - 17:00น.    งานฐานราก งานเสา งานพื้น งานโครงหลังคา พร้อมลงตาราง ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ผู้เข้าแข่งขัน สามารถลงรายละเอียดปริมาณงานด้านโครงสร้าง (ปร. 4)ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Excel) ที่ทางคณะกรรมการจัดเตรียมแบบฟร์อมไว้ให้ พร้อมทั้ง ตรวจทาน พิมพ์เอกสาร ลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร นำส่งคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ
   6 ธันวาคม 2566
   07:00น. - 08:00น.    รายงานตัว
   08:30น. - 08:30น.    เตรียมความพร้อม
   08:30น. - 09:00น.    เริ่มการแข่งขัน ทดสอบการคำนวณ หาค่า factor F โดยการจับฉลากราคา (15 นาที)
   09:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน คิดประมาณราคางานสถาปัตยกรรม งานวัสดุมุง งานพื้นผิว งานผนังงานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดาน
   12:00น. - 13:00น.    พักรับประทาน อาหารกลางวัน (ห้ามออกจากพื้นที่ การแข่งขัน)
   13:00น. - 17:00น.    งานสีภายนอก งานสีภายใน งานสุขภัณฑ์ พร้อมลงตารางค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ใบสรุป ราคา ลงรายละเอียดปริมาณงานด้านสถาปัตยกรรม (ปร.4) และ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Excel) ที่ทาง คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งพิมพ์เอกสาร ลง ลายมือชื่อรับรองเอกสาร นำส่งคณะกรรมการควบคุม ห้องสอบ
   7 ธันวาคม 2566
   08:00น. - 09:00น.    รายงานตัว
   09:00น. - 12:00น.    ประกาศผล พิธีปิด รับรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
   นักศึกษา    1. นายวรกันต์ สุทธิ
   นักศึกษา    2. นายณิชากร ทิพย์มณี
   นักศึกษา    3. นายกิติคุณ เครืองคง
   นักศึกษา    4. นายกริศริศ เสาชะอม
   นักศึกษา    5. นางสาวบัณฑิตา พลเดช
   นักศึกษา    6. นางสาวณัฐธิดา สุริยะผล
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวกรญดา รักษาศิลป์
   ครูผู้ควบคุม    8. นางสาวทิพรัตน์ คงชนะ
   2. อศจ.ชุมพร    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
   นักศึกษา    1. นางสาวทยิดา แสงทอง
   นักศึกษา    2. นายทรัพย์ไพศาล สุวรรณนิ่ม
   นักศึกษา    3. นางสาวจิราพร เมฆหมอก
   นักศึกษา    4. นางสาวกุ้งนาง นั๊มต๊วย
   นักศึกษา    5. นายกิตตินันท์ รัตนจำนงค์
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวจันทิมา พุ่มจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    7. นายสุทธิศักดิ์ ปานประดิษฐ
   3. อศจ.ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง
   นักศึกษา    1. นางสาวมนัสนันท์ คนเที่ยง
   นักศึกษา    2. นางสาวพรนภา ชุ่มชื่น
   นักศึกษา    3. นางสาวพรชนก เนียมเจริญ
   นักศึกษา    4. นางสาววรกานต์ สุวรรณพัฒน์
   ครูผู้ควบคุม    5. นายธัญนวัฒน์ ขาวบาง
   ครูผู้ควบคุม    6. นายสรพงษ์ สุวรรณศร
   4. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นายเกริกชัย ดำช่วย
   นักศึกษา    2. นายอดิศักดิ์ คาวินธร
   นักศึกษา    3. นายวัชรินทร์ จันทุรส
   นักศึกษา    4. นายณภัทร รินทอง
   ครูผู้ควบคุม    5. นายสุเชษฐ์ อาจสมโภชน์
   ครูผู้ควบคุม    6. นายปุญญฉัตร อาจสมโภชน์
   5. อศจ.ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
   นักศึกษา    1. นางสาวทักษิณา พงษ์ธนู
   นักศึกษา    2. นายมูฮัมหมัดซุลกิฟลี สะแลแม
   นักศึกษา    3. นายไฟซอล ดอเลาะ
   นักศึกษา    4. นายฟุรกอน เจ๊ะแมเขาะ
   นักศึกษา    5. นายอับดุลฟาตะห์ เจะมะสอง
   นักศึกษา    6. นางสาวทัศนีย์ ปานสมทรง
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวสุมลฑา บุญทองขาว
   ครูผู้ควบคุม    8. นายธันยบูรณ์ อินทโกษี
   6. อศจ.พังงา    วิทยาลัยเทคนิคพังงา
   นักศึกษา    1. นายวริศ ทัดเทียม
   นักศึกษา    2. นายเฉลิมพร คล่องแคล่ว
   นักศึกษา    3. นายเขมชาติ ศรีสว่าง
   นักศึกษา    4. นายธนายุทธ คำวงษา
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวอรอุมา ปาปะพัง
   ครูผู้ควบคุม    6. นายเกียรติศักดิ์ รอดเจริญ
   7. อศจ.พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
   นักศึกษา    1. นางสาวชฎาพร จีนเยี้ยน
   นักศึกษา    2. นายธนวัฒน์ รักเกื้อ
   นักศึกษา    3. นายชัยรัตน์ ขุนนาพุ่ม
   นักศึกษา    4. นางสาวบุณยานุช ชูสงค์
   นักศึกษา    5. นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองทรัพย์
   ครูผู้ควบคุม    6. นายปรเมศร์ รอดราวี
   ครูผู้ควบคุม    7. นายไพบูลย์ ไหมสุข
   8. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นางสาวปิยดา ชื่นสุข
   นักศึกษา    2. นางสาวนริศรา นิยมเดชา
   นักศึกษา    3. นายวงศกร หลานน้อย
   นักศึกษา    4. นายรัฐพล ชนะกุล
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวชุติมา เห่เรือ
   ครูผู้ควบคุม    6. นายคมศร จันทร์ดี
   9. อศจ.ระนอง    วิทยาลัยเทคนิคระนอง
   นักศึกษา    1. นายพิษณุ ดูงาม
   นักศึกษา    2. นายพิชัย ดูงาม
   นักศึกษา    3. นายคณนันท์ พระสว่าง
   นักศึกษา    4. นายปัณณวัฒน์ มากศรี
   ครูผู้ควบคุม    5. นายทนงศักดิ์ แก้วนรา
   10. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
   นักศึกษา    1. นายบรรณสิทธิ์ ตันติวรานุกูล
   นักศึกษา    2. นายศัทฐานนท์ คงเรือง
   นักศึกษา    3. นายวรวิชญ์ วีระกะลัส
   นักศึกษา    4. นายกฤตเมธ บัวยม
   นักศึกษา    5. นายวทัญญู หนูพันธ์
   นักศึกษา    6. นายณัฏฐชัย หมันกุล
   ครูผู้ควบคุม    7. นายรัชพล ทองมี
   ครูผู้ควบคุม    8. นายอภิชา หนูพันธ์
   11. อศจ.สตูล    วิทยาลัยเทคนิคสตูล
   นักศึกษา    1. นายภูวดล ผิวเหลือง
   นักศึกษา    2. นายพัทธรพล สุกขาว
   นักศึกษา    3. นายคุณานนต์ มาศภูมิ
   นักศึกษา    4. นายชัยพงศ์ธนรัฐ ช่วยคุ้มภัย
   นักศึกษา    5. นายปัญณวิชญ์ ทวาสิโก
   นักศึกษา    6. นางสาวธัญลักษณ์ มากพิบาล
   ครูผู้ควบคุม    7. นายสรธัญ ระโซ๊ะโซ๊ะ
   ครูผู้ควบคุม    8. นางสาวพิยดา ยีสัน
   12. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
   นักศึกษา    1. นายพีรดนย์ ทองใหญ่
   นักศึกษา    2. นายนิพิฐพนธ์ วารีกุล
   นักศึกษา    3. นายปภาวิชญ์ พรหมวิเศษ
   นักศึกษา    4. นายธนกฤต มงคล
   ครูผู้ควบคุม    5. นายอรรถพล เพชรห้วน
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาววราภรณ์ แหวนเพ็ชร