9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 16/11/2566
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              จันทร์ทิพย์ ฤทธิเรือง     0858820653
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสายันต์ แสงสุริยันต์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายนิธิศ สมทรัพย์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเมธาวดี มณีนิล    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสุธัญญา เพชรมณี    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวดารารัตน์ พูลศิริ    ครูวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางบุญเพ็ญ จิตเนียม    ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวศันศนีย์ บุญชัย    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสโรชา คชรัตน์    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกุลิสรา คงสงค์    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวฉัตรกมล พุ่มทิม    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวธนาวดี วัฒนสิทธิ์    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวนฤชา ศุกรกาญจน์    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวปภาวรินทร์ บริพันธ์    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสรัญญา นนทโชติ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นางสาวจันทร์ทิพย์ ฤทธิเรือง    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นายณรงค์ชัย แซ่เตี้ย    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี    ประธานกรรมการตัดสิน
              นางสาวนาตยา เตมะศิริ    ครูโรงเรียนพัทลุง    รองประธานกรรมการตัดสิน
              นายนพดล หมัดยาซา    ครูโรงเรียนพัทลุง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ห้องประชุมฤทธิ์ดี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   6 ธันวาคม 2566
   15:00น. - 16:30น.    ประชุมชี้แจงการดำเนินการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย
   7 ธันวาคม 2566
   08:00น. - 08:30น.    ผู้เข้าแข่งขัน รายงานตัวลงทะเบียน ณ ห้อง ประชุมฤทธิ์ดี อาคารระฆังทอง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
   08:30น. - 09:00น.    พิธีเปิด
   09:00น. - 09:20น.    เริ่มทำข้อสอบอัตนัต จำนวน 1 ข้อ
   09:30น. - 16:00น.    เริ่มทำข้อสอบปรนัย จำนวน 30 ข้อ
   16:00น. - 16:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
   นักศึกษา    1. นางสาวทัศดี เล็กดำ
   นักศึกษา    2. นางสาวสโรชา พงษ์ยี่หล้า
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจารุวรรณ ฤกษสม
   2. อศจ.ชุมพร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
   นักศึกษา    1. นางสาวปรียาภรณ์ รุณรู้รอบ
   นักศึกษา    2. นางสาวรวิสรา สุวราช
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสุธัญญา เพชรมณี
   3. อศจ.ตรัง    วิทยาลัยเทคนิคตรัง
   นักศึกษา    1. นายอภิวัฒน์ จันทร์แย้ม
   นักศึกษา    2. นางสาววาริศา เที่ยงธรรม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิเชียร เกตุดำ
   4. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
   นักศึกษา    1. นางสาวอรพรรณ สุทธิเกิด
   นักศึกษา    2. นางสาวปิ่นมนัส สืบสนธ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจิตติมา แก้วเรือง
   5. อศจ.ปัตตานี    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
   นักศึกษา    1. นางสาวปริยาภรณ์ ดอเล๊าะ
   นักศึกษา    2. นางสาวกัญญ์ภัคญา ตาหาน
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวฮารีซะ สะบิดิง
   6. อศจ.พังงา    วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐธิชา วิเชียร
   นักศึกษา    2. นายอานันทร์ พลพฤกษ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสิริพร นาคปลอด
   7. อศจ.พัทลุง    วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
   นักศึกษา    1. นายธนวัฒน์ หนูสุข
   นักศึกษา    2. นายปฏิพล ศรีเกตุ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางประไพ เรืองนุ่น
   8. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นางสาวพรสวรรค์ บุญประภาศรี
   นักศึกษา    2. นางสาวเปรมิกา ถึงสุข
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธนินท์รัฐ เจริญธีราพงษ์
   9. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
   นักศึกษา    1. นางสาวซูไรดา ยะยือริ
   นักศึกษา    2. นางสาวนูรอาลียา ลาเต๊ะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวนายีบะห์ กาซอ
   10. อศจ.ระนอง    วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
   นักศึกษา    1. นายจตุรงค์ พรหมศรี
   นักศึกษา    2. นายต่อศักดิ์ ไชยายงค์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสุวนันท์ ศรีโสภา
   11. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
   นักศึกษา    1. นางสาวรัตนาพร โชคศิริโภคา
   นักศึกษา    2. นางสาวเพชรรา ช่วยมณี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสำราญ ช่างสาน
   12. อศจ.สตูล    วิทยาลัยเทคนิคสตูล
   นักศึกษา    1. นายอภิพัฒน์ พึ่งแพง
   นักศึกษา    2. นายจิรันธนิน เบญจไพบูลย์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวศุภนุช สังข์แก้ว
   13. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย
   นักศึกษา    1. นายอัษฐ อินทรัตน์
   นักศึกษา    2. นายจักรวาล เจริญผล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกันตเมศฐ์ สุทธิธารีพงศ์